Épületgépészeti terv

Körex Kft.

7630 Pécs, Zsolnay V.u.9.

Tel: 72/511-757 Fax: 72/315-491

 

 

Épületgépészeti terv

 

Tul.: Borjádi Zrt.
Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2..

 

 

 

Tartalom

Irományok:

– Külzetlap

– Fűtés műszaki leírás

– Vízellátás, szennyvízelvezetés műszaki leírás – Szellőzés műszaki leírás

– Gázellátás műszaki leírás (külön dokumentálva)

– Szolár műszaki leírás

– Tervezői nyilatkozat

– Árazatlan költségvetés

 

Tervlapok:
– Fűtés terv M 1:50 GF-1
– Vízellátás és csatornázás alaprajzok M 1:50 G  V-1
– Vízellátás és csatornázás függ   őleges csőterv M 1:50 GV-2
– Gázellátási terv M 1:50 GG-1

Tervező: Körösztös Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fa            x: 72/511-780

 

Pécs, 2015.

Körex Kft.

7630 Pécs, Zsolnay V.u.9.

Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757

 

Külzetlap

Tul.: Borjádi Zrt.

Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2..

Tervezők:

………….………………………

Körösztös Imre

(GT-02-0725)

 

Pécs, 2015.06.02.

…………………………………..

Körösztös Imre

ügyvezető

Pécs, 2015.

 

Épületgépészeti műszaki leírás

 

Tul.: Borjádi Zrt.

Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2..

 

Fűtés műszaki leírás

Tervezési feladat: Az építés helyén kialakítandó központi fűtés megtervezése. A tervnek nem része az esetleg szükséges a villamoshálózat, vízellátás, szell őzés, akusztikai méretezés és az építészeti terv. Melyek külön megrendelés tárgyát képezik.

 

Fűtési rendszer
Az épület h őszükségletének kiszámítása az MSZ-04-140-3/1987 sze rint számítógépes méretezési  programmal
történt .
A számítások során a mértékadó küls  ő hőmérséklet -11 °C volt.
A számítások során a következ  ő értékek adódtak: WinWat
Épület hőigénye: 7 kW
Légtechnika hőigénye: 28 kW
HMV hőigénye: (előnykapcsolásban.) 35 kW
Összes h őigény: 35 kW

Az egyes helyiségek küls ő határoló szerkezeteinél – nyílászárók, falak – nem vettem figyelembe a benapozás hőnyereségét, mivel az időjárás esetleges kedvez ő körülményeit ől függetlenül is meg kell teremteni – huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek esetében feltétlenül – a megfelelő komfortérzetet.

A hőigény fedezésére 1 db Viessmann Vitodens 200w 45 kW kondenzációs gázkazán került beépítésre.

Az helyiségek hőveszteségének pótlását radiátoros f űtéssel oldottam meg. A radiátorok Vogel & Noot komp akt típusúak. A kazán kör keringést a Viessmann f űtőköri csatlakozó készletben található három fordulat ú szivattyúk biztosítják. A HMV tároló töltése Wilo Yonos Pico 2 5/1-8 szivattyúval történik.

Radiátoros fűtési rendszerek ismertetése:

A radiátoros rendszer kétcsöves technológiával, 70/ 50 -es hőlépcsővel készül.

A rendszer a kapcsolási rajzok szerinti h őforrásra kapcsolódik. A készülékek mellé beépítésre kerülnek a kapcsolási rajzokon feltüntetett szerelvények.

A fűtési rendszerkeringést Wilo-Yonos PICO 25/1-6 szivattyú biztosítja.

A radiátorig CosmoPex Al/Pe-x ill. Réz csövek halad nak. A csöveket folytonos 9 mm Armaflex SH h őszigetelést kell alkalmazni.

 

A radiátor szelepek kialakítása Comap 3808E termosz tatikus szelep, küls ő menetes, sarok tip. Comap Senso termo fejjel és Comap 3428E visszatérő csavarzattal, küls ő menetes, sarok. Igény esetén E-Senso programozható termosztátfej is alkalmazható. A szelepek méretét és előbeállítási értékét az alaprajz tartalmazza. A szelepekre COMAP SENSO termosztatikus fejek vandál biztos burkolattal kerülnek felszerelésére. A rendszer hőleadói Vogel & Noot acéllemez, kompakt lapradiátorok. A rendszer szabályzását időjárás függvényében Viessmann szabályzó végzi.

 

Szellőzés fűtési rendszerének ismertetése:

A rendszer kétcsöves technológiával, állandó 70/50 -es hőlépcsővel készül. A légkezelők Honeywell DR15GMLA DR20GMLA keverőszeleppel rendelkeznek.

A rendszerek keringetéséről a Wilo Yonos Pico 25/1-6 és/1-4 szivattyúk gondoskodnak. A szivattyú beállítási értékeit a méretezési lapok tartalmazzák (műszaki leírás vége).

A padláson lábakra szerelt, kasírozott, 50mm URSA h őszigetelésben szerelt acélcsövek haladnak a légkezelőkig. A faláttöréseknél véd őcső szükséges. A csövek szerelésénél, a hosszú vezeték szakaszok miatt a gyártóm űi technológiai utasításban foglalt h őtágulást levezet ő szerelvényeket fokozott figyelemmel kell kialakítani.

A szellőzési hőcserélők szelep típusait ill. a szelepek méretét és előbeállítási értékét az alaprajz tartalmazza. A berendezések saját autómatikával rendelkeznek, mely ek típusát a szell őzés tervek tartalmazzák. A szell őzőgép belső keringető szivattyúja Wilo Yonos Pico.

 

Berendezések villamos bekötése:

A berendezések kismegszakítón keresztül, fázishelye sen, fixen csatlakoztatjuk a 230V/50Hz villamos hál ózatra. A vezérlőket és érzékelőket a terven jelölt helyre kell felszerelni. (Lásd gépkönyv)

Rendszer üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantart ása, beszabályozása:

A rendszert először lassan feltöltjük, az esetleges tömítetlensége ket kijavítjuk. Ezt követ ően tölt ő-ürít ő csapok segítségével átmossuk a rendszert. Következ ő lépésben feltöltjük a rendszert a tágulási tartály nyomását 10-20% -kal meghaladó nyomásra, miközben légtelenítünk . A tartályok el őnyomása 0,8 bar, a tartályok egy magasságban szerelend ők. A feltöltést követ ően elindítjuk a szivattyút, hogy kihordja a rendsze rben bent szorult levegőt. A légtelenítés végén ellenőrizzük a nyomást, majd beindíthatjuk a f űtőkészüléket, ha azt már szakember beüzemelte. A rendszer beszabályozását a terven jelölt el ő beállítási értékekkel végezzük. Ezt követ ően üzem közben a szelepek és h őmérő segítségével pontosítjuk a beállítást. A szabályoz ását id őjárás követ ő szabályzó végzi a küls ő hőmérséklet függvényében. A helyiségek belső hőmérsékletét a termofejek szabályozzák.

Üzem közben a rendszer nyomását szemrevételezéssel ellenőrizzük, és ha a 1,0 bar alá esett, utántöltjük. Nyá ri üzemszünetek esetén a szivattyúkat célszer ű hetente egy alkalommal beindítani. Téli leállás al kalmával, ha a belső hőmérséklet 5 C alá eshet, a rendszer ürítése után a padlóban vezetett csövekből a vizet ki kell fúvatni. Egyéb karbantartást a rendszer nem igényel.

A fűtési idényszünetben minden berendezést át kell vizs gálni, az esetleges karbantartást, alkatrészcserét el kell végezni, időszakosan a festéseket fel kell újítani.

A kazán szerelését, kezelését csak megfelelő képzettségű szakember végezheti, az ide vonatkozó szabványok és előírások betartása mellett.

A létesítésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és szabványokat pontosan be kell tartani. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatban a veszélyforrás okról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A kivitelezőnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A faláttörések, falnyílások elkészítése el őtt statikus tervező írásbeli szakvéleményét kell kérni az épület állékonyságának kérdésében.

A kivitelezés, valamint az üzemeltetés során be kel l tartani az 1993. XCIII. számú törvényt, valamint a vonatkozó balesetelhárító és biztonságtechnikai óvórendszabályokat.

 

Üzemeltetés – Karbantartás.

A rendszer nyomása:    pe= 1,0 bar. Maximális megenged ett nyomás 2,5 bar.

A rendszert az előírt nyomás felett üzemeltetni tilos! Az el őírt értékek túllépése a rendszerelemek károsodását okozhatja!

A zárt rendszer egyszeri feltöltése után, csak az ü zemzavar esetén szükségessé váló részleges ürítésre és visszatöltésre, ill. az esetleges tömítetlenség mia tt fellépő vízveszteség pótlására lehet szükség.

A rendszer feltöltését minden esetben a beépített rendszerelemekre megengedett minőségű tölt ő vízzel kell végezni. (nk, Ph)

Folyamatosan ellenőrizni kell a rendszerek légtelenítését, mivel a rendszerbe jutott levegő súlyosan károsíthatja a berendezéseket (pl. szivattyú)! A légtelenítések elvégzése az Üzemeltető feladata. A légtelenítő szelepek letakarása tilos!

Időszakosan ellenőrizni kell a rendszerekben lévő szűrők és iszapleválasztók állapotát, mivel ezek eltömődése a rendszer, illetve a rendszerelemek (szivattyú, szel ep, stb.) hibáját okozhatja, valamint a nem megfelelő tömegáram fűtés elégtelenséget eredményezhet. A tisztítások elvégzése az Üzemeltet ő feladata, ezek elmaradása miatt bekövetkező bármely meghibásodás nem tekinthet ő garanciális hibának! A hidraulikus blokknál mindennemű beavatkozást csak szakszerviz végezhet.

Minden hőleadó a vízoldali rácsatlakozás előtti elzáróval kizárható a fűtési hálózatról. Ezt követően lehetőség van a hőleadók javítására, illetve cseréjére.

Az elzárók megnyitása előtt a hibaelhárítást végző szakszerelő köteles meggyőződni arról, hogy az esetlegesen leszerelt készülékek visszakötése megtörtént-e és elárasztási veszély nem áll fenn! A hálózat kezelését és karbantartását, csak szakképzett személy végezheti:

 

a,            a vezetékhálózatban a víz megfelelő szétosztására,

b,           a légtelenítéssel kapcsolatos tennivalók ellátására,

c,            a   szerelvények    és    hőleadó   berendezések    hibáinak   megszüntetetésére    a    vezetékek

szerelvényeinek kicserélésére,

d,           a belső fűtési rendszer állandó ellenőrzésére, a szolgáltatás min őségének és a fűtési- hűtési

energia gazdaságos felhasználásának folyamatos ellenőrzésére,

e,            csősérülések kijavítására,

f,            a vezetékek és hőleadó berendezések szükség szerinti belső mosatására,

g,           egy-egy hőleadó berendezés cseréje (amely azonban két felújítás között nem haladhatja meg az

épületben lévő összes hőleadó berendezés 10%-át),

 

Berendezés vagy csővezeték meghibásodása esetén a meghibásodott rész kiiktatását csak a karbantartó szakszerelő végezheti el.

 

Fűtési rendszer ellenőrzési és karbantartási terve

Ellenőrzés és karbantartás
Megnevezés Hetente Havonta Évente
A belső fűtési rendszer ellenőrzése hőfokméréssel O
Vezetékek, szigetelés O (4)
Vízoldali szűrők ellenőrzése, tisztítása O (5)
Légtelenítő berendezés O (1) O
A berendezés hidraulikai beszabályozásának ellen  őrzése O (3)
Elzáró szelepek, szabályozó szelepek O (2)
Vízminőség ellenőrzése O (1)

 

Megjegyzés:

(A táblázat zárójelbe tett számainak magyarázata)

 

 1. A rendszerek légtelenítettségi állapotát, illetve a légtelenítő szelepek működőképességét hetente ellenőrizni kell. Amennyiben szükséges a légtelenítési feladatokat hetente el kell végezni.
 2. A tartalékelzáró szerelvények működőképességének ellenőrzése. A karbantartás a meghibásodott elzárók felső részeinek cseréjéből, ill. felsőrész tömítőgyűrűinek cseréjéből áll.
 3. A hidraulikai beszabályozás szúrópróbaszer ű ellenőrzése.
 4. Kétévenként az acélszerkezetek újramázolása, illetve a szigetelés folytonosságának ellen őrzése, pótlása.
5. A  szűrők  tisztításának  elmaradása  súlyosan  károsíthatja  a beépített  berendezéseket,  illetve  a
berendezések garancia vesztésével járhat!

 

A szelepek ellenőrzése nyitásból és zárásból áll. A tömít ő-, záróelemek intézményes karbantartása kb. 3 évenként szükséges. Teljes felsőrész csere 10 évenként.

 

 

VÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS

MŰSZAKI LEíRÁS

 

Tervezési feladat: A tervezett épület víz és szennyvíz szerelési munkák terve. A tervnek nem része az esetleg szükséges telephelyi vízellátási terv, villamosháló zat, környezetvédelmi tanulmány, egyéb készülékek l égellátása pl.: kandalló, akusztikai méretezés és az építészeti erv. Melyek külön megrendelés tárgyát képezik.

 

Vízvezeték rendszer:

A rendszer a közmű terv szerinti rendszerre csatlakozik.

 

A rendszer három f ő részre tagozódik. Hideg víz hálózat, meleg víz hálózat és cirkulációs rendszer.

A rendszer a közmű terv szerinti csatlakozástól indul.

 

 • hálózatok anyaga CosmoPex Al/Pe-x többréteg ű cső, mely presszes, roppantó gyűrűs kötésekkel szerelhet ő. A csöveket Tubolit 9 mm h őszigeteléssel kell ellátni. A berendezési tárgyak, és szerelvények csatlakozó méretét

a terv tartalmazza. A kapcsolási rajzot lásd a függőleges csőterven.

A berendezési tárgyak, és szerelvények csatlakozó méretét a terv tartalmazza.

 

A meleg víz vezeték a gépészeti térben elhelyezett 1db CosmoCell E Duo 1000 tárolóról biztosított. A meleg víz hálózat tárolóktól indul és ellátja meleg vízzel a terv szerinti berendezési tárgyakat, a függőleges csőterv szerinti kapcsolással. A tárgyak, és szerelvények csatlakozó méretét a terv tartalmazza.

 

 • hálózatok anyaga CosmoPex Al/Pe-x többréteg ű cső, mely presszes, roppantó gyűrűs kötésekkel szerelhető. A csöveket tubolit 9 mm h őszigeteléssel kell ellátni.

 

A cirkulációs vezeték a gépészeti térben elhelyezett 1db CosmoCell Duo 1000 tárolót köti össze a rendszer végpontjaival. A rendszer keringését Wilo STAR-Z 20/4 szivattyú végzi. A hálózatok anyaga CosmoPex Al/ Pe-x többrétegű cső, mely presszes, roppantó gyűrűs kötésekkel szerelhet ő. A csöveket Tubolit 9 mm hőszigeteléssel kell ellátni.

A berendezési tárgyak fehér, alföldi porcelánok. A csaptelepek a Mofém Junior szerelvények a szifonok HL és Geberit termékek. A zuhanyok Ravak gyártmányok, edzett üveg kabinnal.

Rendszer szerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantartása, beszabályozása:

A csöveket a h őszigeteléssel kell ellátni, így a vakolat megrepedésétől, átnedvesedésétől nem kell tartani. A vezetékek hőtágulását a cs ő vonalvezetése és a hőszigetelés fogja fel. A csöveket kifúvatással lehet vízteleníteni.

A rendszert először lassan feltöltjük az esetleges tömítetlenségeket, kijavítjuk, majd 24 órás 10 bar -os nyomáspróbát tartunk melyen kimutatható nyomásesés, nem lehet. A sikeres nyomáspróbát az építési naplóba be kell jegyezni. Ezt követően átmossuk a rendszert. Következő lépésben óvatosan kiengedjük a csapolóknál a levegőt és fertőtlenítjük a hálózatot. A hálózat megfelel ő fertőtlenítését az ÁNTSZ igazolja. A tároló elé visszacsapó szelepet és mágneses vízkezelőt kell beépíteni.

 

Téli leállás alkalmával, ha a belső hőmérséklet 5°C alá eshet, a rendszert le kell vízteleníteni a fagyásveszély miatt.

Egyéb karbantartást a rendszer nem igényel.

Időszakosan a festéseket fel kell újítani.

A rendszer szerelését csak megfelelő képzettségű szakember végezheti, az ide vonatkozó szabványok és előírások betartása mellett.

Szennyvíz hálózat:

A vezetékek anyaga Geberit PE, PVC-KA és PVC-KG cső, mely tokos kötésekkel erősíthető össze. A hálózatot

optimális lejtéssel kell szerelni folyási irányba: átm. 32 cs ő26%
átm. 40 cs ő 20%
átm. 50 cs ő 15%
átm. 63 cs ő 10%
átm. 100 cs ő 6%
átm. 125 cs ő 1%
átm. 150 cs ő 1%

A rendszerben Geberit és Hutter & Lechner típusú bűzelzárók lettek betervezve. A szifonok, un. leszívásának megakadályozására légbeszívó szelepek kerülnek beépítésre.

Ahol a vezetékek falon, alapon haladnak keresztül ott legalább két mérettel nagyobb védőcsövet kell beépíteni.

Vezetékek méretét és elhelyezkedését a műszaki rajzok tartalmazzák.

Az épületből történ ő kilépésnél Wawin PVC-KG csőaknát kell alkalmazni.

Az épület szennyvize a közmű terv szerinti, közmű aknára csatlakozik.

 

Rendszer szerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése, karban-tartása, beszabályozása:

A PVC csövet tokosan ill. ragasztással lehet szerel ni. A szerelés során könyököt csak a közvetlen berendezési tárgy csatlakozásánál alkalmazunk egyéb helyeken az iránytörést 2 db 45 fokkal, oldjuk meg. A csővezeték szerelési technológiát maradéktalanul be kell tartani. A strangra történ ő csatlakozásnál „T” idomot alkalmazunk.

 

Az ejtő csöveket, zaj ellen, a cső átmérő 50%-a méretű kőzetgyapot szigeteléssel kell ellátni. Az ejtővezetéket

célszerű esztétikai és hangszigetelési okokból elburkolni.Az esetleges dugulásokat a szifonokon és a tisztító

 

idomokon át lehet eltávolítani. A szifonokat célsze rű időszakonként tisztítani és a ritkán használt helyeken  vízzel

 

feltölteni az elpárolgott víz pótlása érdekében.

Egyéb karbantartást a rendszer nem igényel.

A rendszer szerelését csak megfelelő képzettségű szakember végezheti, az ide vonatkozó szabványok és előírások betartása mellett.

Egyéb előírások:

A létesítésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és szabványokat pontosan be kell tartani. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatban a veszélyforrás okról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A kivitelezőnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló életvédelmi és baleset elhárítási előírásoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A faláttörések, falnyílások elkészítése előtt statikus tervező írásbeli szakvéleményét kell kérni az épület állékonyságának kérdésében.

A földmunkák végzésekor a talajmechanikai szakvéle ényben előírtak betartandók.

A kivitelezés, valamint az üzemeltetés során be kel l tartani az 1993. XCIII. számú törvényt, valamint a vonatkozó baleset elhárító és biztonságtechnikai óvórendszabályokat.

A szennyvíz hálózatot nyomás próbázni, kell a siker és nyomáspróbát az építési naplóba be, kell jegyezni.

 

Földmunka:

A tervezett vezetéket a helyszínrajz szerinti nyomvonalon kell lefektetni.

A rendelkezésre álló ismeretek szerint egyéb közművet keresztezni nem kell, azonban a földmunka végzőit fel kell világosítani arról,hogy a földmunka végzése során előfordulhat egyéb, a terven nem szereplő közmű keresztezése is!

 

A földmunka végzésénél betartandó fontosabb előírások:

A vezetéképítéshez szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiásni. Amennyiben a talajviszonyok szükségessé teszik,-köves föld kitermelése, a közművek ellhelyezkedésétől függően – kézzel történhet. Közműkeresztezésnél kizárólag kézi erővel.

 

A munkaárok alját tükörnek kell kialakítani. Az aljzat sima és törmelékmentes legyen. 10 cm bányahomok réteget kell egyenletesen elteríteni. Erre kell a csövet ráhelyezni. A helyszíni hegesztésekhez fejgödröket kell készíteni,olyan mértékben, hogy a hegesztőgép kényelmesen kezelhető, ki-beemelhető legyen. A teljes hosszában lefektetett cs őre először a homokágy burkoló részét kell feltölteni (10c m), majd a földvisszatöltés történik 30 cm-es rétegben. A vezeték feletti 30 cm-es takarást kézi döngöléssel kell tömöríteni, e fel ett gépi tömörítést kell alkalmazni, 15 cm vtg.rétegenként vibrodöngölővel.

 

Keresztező közművek 2-2 m-es környezetében gépi földmunkát végezni  TILOS !

Gépi földmunkánál a keresztező közművek helyét a felszínen meg kell jelölni.

 

Nyomáspróba előtti földtakarást szakaszosan kell végezni,úgy,hogy minden kötési hely szabadon maradjon.A cső palástja fölé 50 cm-rel kerül a sárga szín ű műanyag jelzőszalag a cső fajtájának megfelel ő (víz, szennyvíz stb.) felirattal felfelé. A nyomáspróba elvégzése után a teljes árok visszatöltése megtörténhet. A vezetéképítés során a csővégeket le kell zárni,amely megakadályozza a szennyeződések és a víz csőbe jutását.

A munkaárok készítésekor ügyelni kell arra, hogy a  kiásott és az árok mellett tárolt föld, valamint az  útburkolati anyagok a gyalogos és a gépkocsi forgalmat ne gátolják, balesetet ne okozzanak. Ahol szükséges, ideiglenes

átjárókkal  kell  a  forgalom  zavartalanságát biztosítani.  Az ideiglenes  átjáróknak megfelel ő teherbírásúnak,
elmozdulás ellen biztosítottnak kell lenni. Ha a ki ásott földet valamilyen oknál fogva nem lehet a kiá sott árok
mellett  tárolni, úgy  az árok  mindkét  oldalán gondos kodni  kell védőkorlátról. Szükség esetén éjszakai
megvilágítást kell alkalmazni.
1 m-nél mélyebb munkagödör esetén ducolást, támasztást kell alkalmazni az omlásveszély elkerülésére.
Üzemeltetés – Karbantartás:
A  vízvezeték hálózat állandó karbantartást igényel, és  időszakos  ellenőrzése  szükséges!  Csőtörést,
meghibásodást a hibás vezetékszakasz cseréjével kel l javítani.
Ellenőrzés   terjedjen ki  az esetleges rozsdásodási helyek, csöpögések feltárására, a  szigetelés
folyamatosságának ellen őrzésére.

A hosszabb ideig nem használt blokkokban a beépített berendezési tárgyak bűzzárai kiszáradhatnak, aminek következtében a csatornaszag visszajuthat a helyiségbe. Ennek elkerülése érdekében az érintett szifonokat, bűzzárakat hetente ellen őrizni és vízzel feltölteni szükséges!

Lefolyó alapvezetékek tisztítását, mosását, karbantartását – a dugulások elhárításán kívül – ajánlatos negyedévenként egy alkalommal elvégezni.

A padlóösszefolyók, esővíz csatornák, összefolyók, split klíma berendezések csepptálcáinak ellen őrzését és tisztítását hetente el kell végezni! Ennek hiánya e setén, a dugulások miatti esetleges ázások az Üzemeltetőt terhelik! Lehetőleg max. 2 bar nyomású vízzel működő tisztítót alkalmazzunk.

A lefolyócsövek éles, hegyes tárggyal nem tisztíthatók. Nem alkalmazhatók és a vezetékbe nem önthetők be a vezeték anyagát megtámadó vegyszerek: pl. aceton, benzol, benzin, ciklohexanol, klór, salétromsav, szén tetraklorid, triklór, etilén, toluol, stb.

A vízvezetéki strangok végén lévő légbeszívó szelepek kizárása, illetve a lefolyó strangok tetején lévő kiszellőző idomok letakarása tilos!

Minden egyes kifolyó szerelvény, csaptelep tartalékelzáróval rendelkezik. A szerelvény karbantartásakor ezek zárandók el. Ezt követően lehetőség van a helyiségben lévő bármely vizes szerelvény javítására, illetve cseréjére.

Az   elzárók   megnyitása  előtt   a   hibaelhárítást végző   szakszerelő   köteles  meggyőződni  arról,    hogy  a

vízszolgáltatás megindításáról mindenki értesült és nyitott kifolyóból elárasztási veszély nem áll fen n!

A krómozott szerelvényeket (csaptelepek, mosogatók, WC nyomólapok, stb.) csak  a kifejezetten e célra

használható szerekkel szabad tisztítani, maró hatás ú (ecetsav, hangyasav, sósav) vagy érdes súroló szerrel

nem!  Súrolószer,  mikroszálas  kend ő vagy szivacs  használata  tilos!  Javasolt,  a  gyártó    által  forgalmazott

termékek használata!

Fagyvédelem

Minden vezeték szakasz tartalék elzáróját el kell zárni és a vezetékszakaszt fagyveszély esetén üríteni kell.

Víz-csatorna rendszer ellenőrzési és karbantartási terve

 

Ellenőrzés és karbantartás
Megnevezés Hetente Havonta Évente

 

Hideg víz, meleg víz, cirkulációs vezeték O
Szűrők O (3)
Lefolyóvezeték O O
Tetőösszefolyók, külső összefolyók O
Kifolyó szerelvény, csaptelep, WC tartály, stb. O (1) O
Elzáró szelepek, szabályozó szelepek 0 (2)
Kútvíz min őségének ellenőrzése O

 

Megjegyzés:

(A táblázat zárójelbe tett számainak magyarázata)

 

 1. A csaptelepek hathavonkénti ellenőrzése a csöpögésekre, tömítésekre korlátozódik. Javítások csak szakszervizzel végezhető el.
 2. A ferde szelepek ellenőrzése nyitásból és zárásból áll. A tömít ő-, záróelemek intézményes karbantartása kb. 3 évenként szükséges. Teljes felsőrész csere 10 évenként.
 3. A szűrők tisztításának elmaradása súlyosan károsíthatja a beépített berendezéseket, illetve a berendezések garancia vesztésével járhat!

 

Napkollektoros rendszer műszaki leírás

 

Tervezési feladat: A tervezett ingatlanon használati meleg víz készítésre alkalmas napkollektoros rendszer kialakítása. Jelen terv csak a napkollektoros rendszerre tartalmaz adatokat. A fűtés és használati meleg víz rendszerek külön kerültek tervezésre.

A tervnek nem része az esetleg szükséges a villamoshálózat, fűtési rendszer, szellőzés, környezetvédelmi tanulmány, akusztikai méretezés és az építészeti terv. Melyek külön megrendelés tárgyát képezik.

 

Napkollektoros rendszer:
A rendszer úgy kerül kialakításra, hogy kedvez  ő időjárási viszonyok között a használati meleg víz (HMV) tárolót
fűti fel.

A rendszer hőtermelői 8 db CosmoSol Blutec 2.3 síkkollektor, mely az épület lapos tetején, tartókra lesz rögzítve. A kollektorokat vörös öntvény idommal szerelt rézcső és S-FLEX cső köti össze a rendszer többi elemével. A rendszer kötéseit keményforrasztással vagy roppantó gyűrűs kötéssel kell szerelni. A csöveket Aeroflex-SSH 19mm szolár h őszigetelővel kell ellátni. Szigetelés vastagság 19 mm. A szabadban szerelt csövek hőszigetelését alumínium lemezkasírozással kell ellát ni. A csővezeték szerelése során csak olyan anyagok alkalmazhatók (pl. fém bilincs) melyek az akár 120 °C –os közeghőmérsékletet is elviselik. A csővezeték nyomvonalának kialakításánál fokozottan figyelni kell a hőtágulás kiegyenlítésére. A talajba fektetett csöveket nedvesség ellen védőcsőben kell szerelni.

A csövek a kapcsolási rajzon jelölt módon kötik össze a 1db CosmoCell Duo 1000 HMV tárolót, a CosmoTherm (Wilo TOPS 25/7 hidraulika egység, 80l tágulási tartályt és az NA-15, 6 bar biztonsági szelepet. A rendszert -30C Tyfocor szolár folyadékkal kell feltölteni. A rendszer előnyomása 4 bar. Az esetleg lefúvó szolár folyadékot tartályban fel kell fogni. A lefúvó vezetéket úgy kell kialakítani, hogy forrázást ne okozhasson.

A rendszert első feltöltés előtt nyomás próbázni és átmosatni szükséges. A CosmoCe ll Duo 1000 tároló kilépő meleg víz csonkjánál termikus keverést kell kialakítani ITT keverőszeleppel a forrázás veszély elkerülése érdekében. A termikus keverésen beállítandó hőmérséklet 45 C. A termékek technológiai utasításában foglaltakat be kell tartani.

A rendszer szerelését csak megfelelő képzettségű szakember végezheti, az ide vonatkozó szabványok és előírások betartása mellett.

Rendszer üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantartása, beszabályozása:

A rendszert először lassan feltöltjük az esetleges tömítetlenségeket, kijavítjuk. Ezt követően tölt ő-ürít ő csapok segítségével átmossuk a rendszert. Következő lépésben feltöltjük a rendszert a tágulási tartály nyomását 10-20% -kal meghaladó nyomásra, miközben légtelenítünk . A tartály előnyomása 3,5 bar. A feltöltést követően elindítjuk a szivattyút, hogy kihordja a rendszerbe n bent szorult levegőt. A légtelenítés végén ellenőrizzük a nyomást, majd beállítjuk az automatikát.

Üzem közben a rendszer nyomását szemrevételezéssel  ellenőrizzük, és ha a 3,5 bar alá esett, után töltjük.

A idényszünetben minden berendezést át kell vizsgál ni, az esetleges karbantartást, alkatrészcserét el kell végezni, időszakosan a festéseket fel kell újítani.

A rendszer szerelését, kezelését csak megfelelő képzettségű szakember végezheti, az ide vonatkozó szabványok és előírások betartása mellett.

A létesítésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és szabványokat pontosan be kell tartani. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatban a veszélyforrás okról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A kivitelezőnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló életvédelmi és baleset elhárítási előírásoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A faláttörések, falnyílások elkészítése előtt statikus tervező írásbeli szakvéleményét kell kérni az épület állékonyságának kérdésében.

A kivitelezés, valamint az üzemeltetés során be kel l tartani az 1993. XCIII. számú törvényt, valamint a vonatkozó baleset elhárító és biztonságtechnikai óvórendszabályokat.

Egyéb előírások:

A létesítésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és szabványokat pontosan be kell tartani. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatban a veszélyforrás okról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A kivitelezőnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló életvédelmi és baleset elhárítási előírásoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A faláttörések, falnyílások elkészítése előtt statikus tervező írásbeli szakvéleményét kell kérni az épület állékonyságának kérdésében.

A földmunkák végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben előírtak betartandók.

A kivitelezés, valamint az üzemeltetés során be kel l tartani az 1993. XCIII. számú törvényt, valamint a vonatkozó baleset elhárító és biztonságtechnikai óvórendszabályokat.

A szennyvíz hálózatot nyomás próbázni, kell a siker és nyomáspróbát az építési naplóba be, kell jegyezni.

Munkabiztonsági koordinátor:

Gyöngyösi Tibor

Munkabiztonsági szakért ő, M-B-3/02-0731

7761 Kozármisleny, Jácint utca 7.

 

postmaster@mernok1.axelero.net

www.mernok1.axelero.net

Mobil: 20/9214483

Fax: 72/570119

 

Munkabiztonsági és egészségvédelmi tervfejezete A létesítésre vonatkozó előírások:

Személyi feltételek:                         -regisztrált gázszerelő megnevezése,

-munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok megléte,

-munka és tűzvédelmi oktatások megléte,

-hegesztő tűzvédelmi szakvizsgájának érvényessége,

-munka és egészségvédelmi koordinátor megnevezése,

Egyéni védőeszközök:               -magasban, mélyben végzett munka esetén: fejvédő sisak

 

-acetiléngáz hegesztés esetén: hegesztő szemüveg, zárt bakancs, védőkesztyű,

 

munkaruha,

-sarokcsiszolók használatakor: védőszemüveg, védőkesztyű,

Villamosság biztonsága:           -villamos kéziszerszámok 1    éven belüli érintésvédelmi vizsgálata,

-villamos csatlakozó helyek kialakítása: földelés, túláram védelem kiépítés, ÉV.

relé megléte, szabványos tokozatok,

-nagyfeszültség ű szabadvezetéktől való védőtávolság megtartása 5m.

Állványok, létrák bakok biztonsága:-állékonyság víz       sgálata munkakezdés előtt,

-teherbírás ellen őrzése munkakezdés előtt,

-egymás felett végzett munka esetén leeső tárgyak elleni védelem kiépítése

szükséges,

-állvány korlátok épségének ellen őrzése,

Munkaárkok kialakítása:             -jelzőkorlátot kell elhelyezni 1,25 m mélységig,

-védőkorlát kell 1,25 m mélység felett,

-rézsűképzés  olyan  kell,  legyen,  hogy az megakadályozza az árok  falának

beszakadását,

-1,25 m mélységig 0,5 m-nél szélesebb árok esetén rézsűképzés legyen,

-1,25 m mélység felett dúcolás is szükséges,

Stabilitás szilárdság:                  -biztosítás módja lehet: támasztás, dúcolás, rézsűzés, lehorgonyzás,

-a tárolt anyagokat, és a munkaeszközöket megcsúszás, gördülés omlás ellen

 

biztosítani kell,
Közlekedési utak: -eltorlaszolásuk tilos,
-munkát végezni csak ideiglenesen szabad, úgy ha a  közlekedést szüneteltetni
lehet a munkavégzés idejére,
-szélessége  és  vonalvezetése  olyan  legyen,  hogy biztosítsa  a  biztonságos
anyagszállítást is.
Kültéri munkák -figyelemmel kell lenni a légköri  befolyásokra,
-tűző nap, fagy, szél, csapadék veszélyeit figyelembe kell venni,
Alvállalkozók jelenléte: -az  alvállalkozók  munkáját  úgy  kell  összehangolni,  hogy  egymás
veszélyeztetése nélkül végezzék munkájukat,
-a munkavégzés hatókörében más vállalkozók, idegenek ne
tartózkodhassanak,
Szűk munkaterek: -gondoskodni kell a megfelelő megvilágításról,
-elegendő friss levegő bejutását biztosítani kell,
-gázoktól, gőzöktől mentesíteni kell a munkateret,
Hulladék, építési törmelék, veszélyes hulladék kezelése, tárolása:
-a szelektív gyűjtés szabályait be kell tartani,
-nem keveredhet a veszélyes hulladék, a kommunális hulladék, és az építési törmelék,
-a hulladék kezelése, tárolása, szállítása környezet szennyezést az építési területen sem okozhat,
Szociális szabályok: -kijelölt elsősegély hely szükséges a munkaterületen,
-tisztálkodó, pihen ő hely kijelölése szükséges,
-a munkahelyi rend és tisztaság megtartása és létre hozása mindenki számára
kötelez ő,
Munkaeszközök: -csak kifogástalan állapotú munkaeszköz használható,
-a munkaeszköz használata balesetveszélyt, balesete t nem idézhet elő,

 

TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

 

Az adatszolgáltatás és tervezés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely speciális védőberendezés, vagy műszaki megoldás alkalmazását szükségessé tenné.

A vonatkozó szabványok, az ÉKSZ., és a műszaki előírásokon túlmenően a baleset elhárító egészségvédő, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat is be kell tartani, mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés időszakában. Munkát csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozó végezhet. Az adott munkanemhez előírt védőfelszerelések, műszaki szervezési intézkedések alkalmazása kötelez ő!

 

A munka megkezdése előtt a dolgozónak, vagy közvetlen munkavezetőjének meg kell határozni az adott feladat elvégzésének balesetmentes, egészséget nem károsítómódját. Munkavégzés közben és annak végeztével meg kell győződni arról, hogy a tevékenységnek ne legyen olyan közvetlen, vagy közvetett hatása, amely bárki egészségét, testi épségét veszélyeztetné, ill. kárt okozna.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 15 §..1.bek.foglaltakat, valamint a 31/1994./XI.10./ IKM rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

 

 • Csőelemek szakaszba hegesztését, csak erre a célra rendszeresített görgős támaszokon szabad végezni, melyeket szilárd, lehetőleg sík felületű talajon kell elhelyezni. A hegesztés ideje alatt a

hegesztés közvetlen közelében illetéktelen személy nem tartózkodhat.

 • Árok feletti szakaszban hegesztést, csak megfelelően szilárd sík felületen elhelyezett támaszokon

 

szabad végezni. Árok felett, csak akkor szabad hegeszteni, ha az árokba hulló szikra t űz- és robbanásveszélyt nem okoz.

 

 • A kivitelezés során bekövetkezett esetleges súlyos baleseteket haladéktalanul be kell jelenteni a bányakapitányságra és az OBF-re, valamint a bejelentést 72 órán belül írásban kell megismételni!
 • Árok felett történ ő hegesztéskor az árokban és a csőszakasz alatt személy nem tartózkodhat!
 • Munkaárokba történ ő beszállás előtt az árokból az összegyűlt vizet, gázt, szennyezett levegőt és egyéb

 

anyagokat el kell távolítani. Az 1,0 méternél mélyebb munkaárokba, vagy gödörbe a lejárást létrával kell biztosítani.

 • Meleg állapotban lévő munkadarabokat feltűnően meg kell jelölni.
 • Hegesztő segítőjeként csak olyan személy alkalmazható, akit a munka irányítója a helyi baleseti

veszélyek elleni védelemre kioktatott.

 • Hegesztést, csak tűzvédelmi és munkavédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Hegesztést, csak előzetes írásbeli engedély birtokában szabad végezni a 35/1996. /XII.29./ BM. Sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak szerint.

 

 • Földmunkagépet, csak arra a konkrét típusra érvényes nehézgépkezelői jogosítvánnyal rendelkező

 

gépkezelő üzemeltethet, a kezelési utasításban leírtak szerint. Az üzemben lévő földmunkagép hatósugarán belül személyek nem tartózkodhatnak.

 

o     Munkaárkot keresztez ő kábel szabadon nem maradhat. Alávágással talajt ki termelni – még szilárd talaj esetén is – TILOS!

 • A munkaárok szabadon hagyott oldalán 1,0 méter magasságban védőkorlátot kell elhelyezni. A korlát

felállításánál be kell tartani a vonatkozó KM. Rendeletben foglaltakat.

 • Személyi átjáró egyirányú közlekedés esetén 0,60 m éter, kétirányú közlekedés esetén 1,00 méter széles legyen. Az átjárót el kell látni 1,00 méter magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával, éjszakár a pedig ki kell világítani.

 

 

Környezetvédelem:

 

Veszélyes hulladékok:

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 102/1996./VII.12./sz. Kormányrendelet tartalmazza. A

keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, besorolására, ártalmatlanítására, nyilvántartására vonatkozóan a rendelet előírásait a munkát végzőknek be kell tartani.

 

A munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok:

Festési munkálatoknál:

 

 • Felülettisztításra használt folyadékok maradékai é s göngyölegei,
 • Festékek maradékai és göngyölegei, valamint festékes rongy

Csővezeték tisztításnál:

 

 • Csőtisztítási hulladék

Vezeték-javításnál:

 

 • Oldószerek maradékai, göngyölegei,
 • Használt tömítés / gumi, műanyag/,
 • Fémvezetékek szigetelőanyagai

Termőföld védelem:

 

A föld- és építészeti munkálatoknál törekedni kell arra, hogy a környezetben a lehet ő legkisebb károkozás történjen. A meglévő közművek helyét fel kell deríteni, és azok 2 m-es környezetében csákányt, vagy gépi árokásást alkalmazni tilos.

 

Az ároknál kitermelt földet 0,5 méterenként az ellenkező oldalra kell kitermelni. Visszatöltésre csak I-III .osztályú talajok kerülhetnek.

Zajvédelem:

 

A kivitelezés során alkalmazott munkagépek zaj elleni védelméről, ill. a munkálatok szükség esetén történő bejelentéséről kivitelező köteles gondoskodni.

Talajvíz védelem:

 

A kivitelezés, üzemeltetés, javítás során keletkező bárminemű veszélyes hulladékot /olaj- és festékmaradék és göngyölegei, gumi, oldószerek, stb./ tilos a földre , árokba, folyóvízbe, csatornába önteni, vagy abban elhelyezni. Általános előírások:

 

o     Kivitelezés, csak jóváhagyott tervek és a szükséges engedélyek birtokában végezhető, szakvéleményekben előírtak maradéktalan betartása mellett.

 • Tervtől eltérni, csak a tervező és az engedélyező hatóságok együttes, módosított engedélye alapján lehet.
 • A kivitelező köteles a biztonságos munkavégzésről gondoskodni!
 • Jelen leírásban foglaltakon kívül kivitelez ő a vonatkozó szabványok, rendeletek, technológiai előírások, utasítások betartásáról köteles gondoskodni!
 • A tárgyi tervdokumentáció a tervez ő szellemi tulajdona, mely szerzői jogvédelmet élvez. A tervdokumentáció teljes egészében vagy részben másolása, harmadik fél részére történő kiadása a tervező előzetes hozzájárulásával lehetséges!

 

Pécs, 2015.10.02.

 

 

 

Tervező: Körösztös Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fa            x: 72/511-780

 

Tervezői nyilatkozat

Tul.: Borjádi Zrt.

Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2.

 

A tervezés során a vonatkozó jogszabályok, szabvány ok, és a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet vonatkozó előírásait és az elosztói engedélyes technológiai utasításait betartottam. A terv a fentiektől eltérést nem tartalmaz.

A fenti dokumentáció a tervezési feladatban foglaltaknak megfelel.

A terv szerinti rendszer biztonságos kivitelezhetőséget és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőséget biztosít. A kivételezést csak arra jogosult személy végezheti. A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos üzemeltetés tárgyi feltét eleit biztosítja. A tervben szereplő, illetve a betervezett gázkészülékek Magyarországra érvényes tanúsítvánnyal és a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének (típus megjelölést lásd műszaki leírás).

Az füstelvezetés kialakítása kielégíti az OTÉK (253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet) előírásait és a gyártó művi technológiai utasításban foglaltakat. Az égéstermék elvezető rendszer és gázkészülék együtt működését felülvizsgáltam és nyilatkozok, hogy együtt működésre megfelel ők.

 

A gázkészülék tartozékának min ősül ő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak.

A gázkészülékből és füstelvezetésből kondenzvizet elvezettem, a kondenzvíz jégdugót nem okozhat.

Az ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelően feltüntettem.

A tervezés során a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásait betartottam.

A tervtől eltérni, csak a tervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Főbb vonatkozó előírások:

 • 191/2009 (IX.15) Korm rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
 • 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról
 • 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet
 • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • -1995.évi LIII.sz. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
 • -1996.évi XXXI.sz. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • -MSZ 7048/1-3/82, MSZ 11425/1-3/82, Gázszolgáltató műszaki utasításai, 11/2013 (III.21.) NGM rendelet

Pécs, 2015.10.02.

 

Tervezői nyilatkozatot tevő tervező: Körösztös Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fa         x: 72/511-880