Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok

FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

 

a „Tejfeldolgozó üzem építése”

 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti közbeszerzési eljáráshoz

 • A közbeszerzési eljárás lebonyolítója:

Scriptnum Kft.

7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1. Telefon/telefax: +36 72 210 819 E-mail: scriptnum@yahoo.com Honlap: www.scriptnum.hu

 

TARTALOMJEGYZÉK

 1. BEVEZETÉS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 2. AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK………………………………………………….. 4
  1. Az ajánlat formai kellékei (formai követelmények)…………………………………………………………………………………………………………. 4
  2. Az ajánlat tartalmi kellékei (tartalmi követelmények)………………………………………………………………………………………………………… 5
  3. Nyilatkozatok és igazolások jegyzéke…………………………………………………………………………………………………………………………. 7
 1. A KÖZBESZERZÉS  TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS…………………………………………….. 12
 2. IRAT- ÉS NYILATKOZATMINTÁK……………………………………………………………………………………………………….. 13

Címlap……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Tartalomjegyzék…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Felolvasólap……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén)…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Nyilatkozat a környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a 3. értékelési részszempont tekintetében………………………………………………. 20

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján……………………………………………………………………………………………………………………. 22

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján……………………………………………………………………………………………………………………. 23

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján……………………………………………………………………………………………………………………. 24

Okirat kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalásról…………………………………………………………………………………………………. 25

Konzorciumi megállapodás-minta……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése [114. § (2) bekezdése] alapján……………………………………………………………………………………………. 32

Nyilatkozat felelős fordításhoz kapcsolódóan [Kbt. 47. § (2) bek.]……………………………………………………………………………………………… 34

 1. SZERZŐDÉSTERVEZET………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Mellékletek:

 • Árazatlan költségvetés       Tervrajzok                                      Műszaki és egyéb leírások

 

I.  BEVEZETÉS

 

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított az alábbi tárgyban a Kbt. 115. §-a szerint (a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásáva):

 

„Tejfeldolgozó üzem építése”.

 

Kérjük, hogy az eljárást megindító felhívás, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmának áttanulmányozását követően tegyék meg ajánlatukat!

 

 

B or j á d , 2017. év december hónap 11. napja

 

 

 

 

 

II.  AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

 

 

 

 

 

A)  Az ajánlat formai kellékei (formai követelmények)

 

 1. A csomagolással szemben támasztott követelmények. Az ajánlatokat írásban, zárt, sértetlen borítékban kell benyújtani. Az ajánlatot tartalmazó borítékon (csomagon) fel kell tüntetni legalább az alábbi szöveget: „AJÁNLAT a TS-TEJ Kft. ajánlatkérő ’Tejfeldolgozó üzem építése’ tárgyú közbeszerzési eljárásában – a borítékot (csomagot) az ajánlattételi határidő lejártáig felbontatni tilos!” Az ajánlatot tartalmazó borítékot (csomagot) oly módon kell lezárni, hogy azon a jogosulatlan felbontás jelei, illetve a felbontás kísérlete látható

 

 1. Példányszámok. Az ajánlatot egy eredeti nyomtatott (papíralapú) példányban kell benyújtani, továbbá teljes terjedelemben (szkennelt pdf-formátumban, a papíralapú változattal mindenben egyező tartalommal) elektronikus adathordozón (pl. CD-n vagy DVD-n). Eltérés esetén az eredeti, nyomtatott ajánlati példány tartalma az irányadó.

 

 1. Címlap. Az ajánlatnak tartalmaznia kell címlapot (fedlapot), amelyen a következő adatok szerepelnek legalább:

 

 • az „Ajánlat” megnevezés;
 • a közbeszerzési eljárás tárgya;
 • az ajánlattevő neve, székhelye;
 • az ajánlat keltezése.

 

 1. Tartalomjegyzék. Az ajánlatnak az elején tartalmaznia kell tartalomjegyzéket. A tartalomjegyzékkel kapcsolatban követelmény, hogy annak alapján az iratok (vagy iratcsoportok) oldalszám alapján megtalálhatók

 

 1. Oldalszámozás, oldalak formai kellékei. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az üres oldalakat nem kell számozni (de lehet), továbbá ha hibát vét az ajánlattevő, (pl. egy oldalt elfelejt megszámozni) a számok melletti betűkkel is kiegészítheti a számozást.

 

 1. Fűzés. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsólapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán Amennyiben az ajánlat terjedelme szükségessé teszi, az ajánlat több kötetben is benyújtható. A több kötetben történő benyújtás esetén az alábbi követelményeket is kell figyelembe venni:
  • A kötet fedlapján (címlapján) meg kell jelölni, hogy hány kötetből áll az ajánlat és az adott kötet hányadik ezek közül.

 

 • Azon kötet(ek) esetében, amelyek nem a felolvasólapot tartalmazza (tartalmazzák), nyilatkozatot kell csatolni a kötet elején a fedlapot (címlapot) követően, hogy az az ajánlat részeként benyújtásra kerülő iratokat
 • A felolvasólapot és a tartalomjegyzéket az első kötetben kell elhelyezni. A tartalomjegyzék kötetenkénti bontásban tartalmazza az ajánlat részeként benyújtott iratok megnevezését és oldalszámozását.
 • A kötetek sorszámozása folyamatos lehet, kötetenként nem kell a sorszámozást elölről

 

 1. A nyilatkozatokkal (igazolásokkal) kapcsolatos követelmények. A nyilatkozatokkal (igazolásokkal) kapcsolatos formai követelmények a következők:
 2. Az ajánlattevőnek, az alvállalkozónak, illetőleg a kapacitást nyújtó szervezetnek az általa tett nyilatkozatokat (igazolásokat) cégszerűen, illetve (cégszerű aláírás hiányában) szabályszerűen alá kell írnia.

7.2. Az előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók (kivéve, ahol kifejezetten eltérő előírás szerepel). Ezen túlmenően a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti dokumentum eredeti példányban nyújtandó be.

 1. 3. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

 

 

 

B)  Az ajánlat tartalmi kellékei (tartalmi követelmények)

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

 

 1. Felolvasólap. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább a következőket: ajánlattevő neve, címe (székhelye), valamint azon főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (az eljárást megindító felhívásban az értékelési szempont körében meghatározott elemeket). A felolvasólapon ezen túlmenően szerepelnie kell az ajánlattevő levelezési címének (ha az eltér a székhelyétől), telefonszámának, telefaxszámának, valamint elektronikus levelezési címének (email-címének), továbbá az adószámának (illetve ennek hiányában más adóazonosítónak). Ha valamely elérhetőségi móddal az ajánlattevő nem rendelkezik, akkor azt a felolvasólapon egyértelműen jelölni

 

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlatot tevő adatait [ajánlattevő neve, címe (székhelye), levelezési címe (ha az eltér a székhelyétől), telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, adószáma, illetve ennek hiányában más adóazonosító). Ha valamely elérhetőségi móddal az ajánlattevő nem rendelkezik, akkor azt a felolvasólapon egyértelműen jelölni kell]. A felolvasólap első helyen tartalmazza azon személy (szervezet) megjelölését, aki, illetőleg amely a közös ajánlatot tevők nevében jogosult eljárni.

 

Ha a közbeszerzési eljárásban biztosított a részajánlattétel lehetősége, a felolvasólapon az egyes részek tekintetében megállapított értékelési szempont (részszempontok) szerinti vállalásokat elkülönített módon (részenként) kell meghatározni.

 

 1. Közös ajánlattétel esetén az együttműködést szabályozó megállapodás („konzorciumi megállapodás”). Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján más ajánlattevővel, illetőleg ajánlattevőkkel közösen tesz ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell együttműködést szabályozó megállapodást, amelyben a következőket kell legalább rögzíteni:

 

 • A közös ajánlattevők (konzorciumi tagok) nevét, címét, képviseletre jogosult megnevezését, adószámát, számlaszámát.
 • Azon konzorciumi tag (konzorciumi képviselő) megnevezését és meghatalmazására vonatkozó nyilatkozatot, hogy milyen módon jogosult a közös ajánlattevők nevében nyilatkozatot tenni, továbbá annak megjelölését, hogy a közbeszerzési eljárásban ellátja a kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatokat (Ajánlatkérő a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumait, nyilatkozatait, jegyzőkönyveket stb. ezen megnevezett és meghatalmazott konzorciumi képviselő részére küldi meg).
 • A szerződés teljesítésének megosztására vonatkozó adatokat: a konzorciumi tagok által külön-külön teljesíteni vállalt részek felsorolását, valamint a vállalt teljesítés százalékos mértékét.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a konzorciumi tagok a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

 

 1. Aláírási címpéldány (aláírásminta). Az ajánlathoz csatolni kell azon személyek aláírási címpéldányát (címpéldányait), illetve aláírásmintáját (aláírásmintáit), akik az ajánlatban az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg a kapacitást nyújtó szervezet részéről az Ajánlatkérő irányába jognyilatkozatot tesznek. Aláírási címpéldány (aláírásminta) abban az esetben csatolandó kizárólag, ha az adott szervezet képviselőjének jogszabály erejénél fogva rendelkeznie kell ilyen

 

 1. Jogszabály és az eljárást megindító felhívás által megkövetelt dokumentumok. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jogszabály és az eljárást megindító felhívás által megkövetelt igazolásokat, Az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák [II. C) pont].

 

 1. Árazott költségvetés. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes körűen kitöltve (beárazva).

 

 1. Meghatalmazás. Amennyiben a nyilatkozatok (igazolások) aláírására a cégjegyzésre (a szervezet képviseletére) jogosult képviselő meghatalmazást ad, az ajánlatnak tartalmaznia kell cégszerűen aláírt, illetőleg – cégszerű aláírás hiányában – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást az adott személy részére.

 

 1. A nem magyar nyelvű dokumentumokhoz kapcsolódó tartalmi elemek. Az ajánlattétel nyelve a A nem magyar nyelvű dokumentumhoz fordítást kell csatolni. Az ajánlatkérő a nem

 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Amennyiben az ajánlat tartalmaz nem magyar nyelvű dokumentumhoz kapcsolódó fordítást, abban az esetben az ajánlat részeként nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek, hogy a fordítások tartalmáért (a tartalom megfelelőségéért) felelősséget vállal. Nem szükséges a nem magyar nyelvű dokumentumok benyújtása, valamint az ajánlattevői felelősségvállalási nyilatkozat csatolása olyan dokumentumokhoz kapcsolódóan, amelyek a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításnak, illetőleg fordítás-hitelesítésnek minősülnek (és e minőségük megállapítható).

 

 1. Műszaki adatlapok, gyártmánylapok csatolása. A Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján az ajánlattevőknek a 4-6. értékelési részszempontok körében megajánlott anyagokra (termékekre) vonatkozó műszaki adatlapokat [gyártótól (forgalmazótól) származó termékleírásokat, gyártmánylapokat ] is be kell nyújtaniuk az ajánlatuk részeként, kivéve, ha az Ajánlatkérő meg tud meggyőződni a rendelkezésre álló, illetve számára elérhető (nyilvános) adatokból a megajánlás megfelelőségéről..

 

 

C)  Nyilatkozatok és igazolások jegyzéke

 

 

 

Jogszabályi alap (adott esetben)

Hivatkozás az eljárást megindító felhívás pontjára

(adott esetben)

 

 

Nyilatkozat, illetőleg igazolás megnevezése

A) Az ajánlattételhez kapcsolódó általános nyilatkozatok
Kbt. 66. § (5)

bekezdés

Felolvasólap [legalább a Kbt. 68. § (4) bekezdése, illetőleg a II. B. 1) pont szerinti tartalmi elemekkel].
Kbt. 66. § (2)

bekezdés

Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeire, a

szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

 

 

Kbt. 66. § (4)

bekezdés

Nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e az ajánlattevő. (Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlatot

tevőnek külön-külön kell e nyilatkozatot csatolnia).

B) A kizáró okokhoz kapcsolódó nyilatkozatok (igazolások)
Kbt. 114. § (2)

bekezdés; Kbt. 67.

§ (1) bekezdés;

321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 17.

§ (1) bekezdés

 

 

 

m) pont

Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Kbt. 114. § (2)

bekezdés; Kbt. 67.

§ (1) bekezdés;

321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 17.

§ (1) bekezdés

 

 

 

m) pont

Csatolandó a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglalt igazolás
Kbt. 67. § (4)

bekezdés;

m) pont Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság

igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az

 

321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 17.

§ (1) bekezdés

ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő

a már ismert alvállalkozók megnevezését.)

321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 13.

§

 

 

m) pont

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

C) A pénzügyi és gazdasági alkalmassághoz kapcsolódó nyilatkozatok és igazolások
D) A műszaki és szakmai alkalmassághoz kapcsolódó nyilatkozatok és igazolások
E) A Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságra vonatkozó igazolások
 

 

 

 

 

321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 26.

§ (2) bekezdés

 

 

 

 

 

 

n) 3. 1.

Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként

benyújtani.

 

 

 

 

 

 

Kbt. 65. § (1)

bekezdés c) pont

 

 

 

 

 

 

n) 3. 2.

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az Étv. 39. § (7) bekezdése szerinti szervezet által vezetett ingyenes elektronikus adatbázisban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén – kivéve, ha szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ingyenes elektronikus adatbázisban – a letelepedése szerinti ország nyilvántartásai szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként

benyújtani.

F) Egyéb iratok (tartalmi elemek)
Kbt. 67. § (1)

bekezdés [Kbt.

114. § (2)

bekezdés]

 

 

n) pont

A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó

részletes adatokat nem köteles megadni.

Kbt. 65. § (7)

bekezdés

x) pont Nyilatkozni kell arról, hogy sor kerül-e kapacitást nyújtó

szervezet igénybevételére vagy nem.

Aláírási címpéldány(ok), illetőleg aláírás minta (minták)

[a II. B) 3. pont szerint]
x) pont Árazott költségvetés [a II. B) 5. pont szerint]
Kbt. 76. § (13)

bekezdés

 

x) pont

Az ajánlattevőknek a 4-6. értékelési részszempontok körében megajánlott anyagokra (termékekre) vonatkozó

műszaki adatlapokat [gyártótól (forgalmazótól) származó

 

termékleírásokat, gyártmánylapokat stb.] is be kell nyújtaniuk az ajánlatuk részeként, kivéve, ha az Ajánlatkérő meg tud meggyőződni a rendelkezésre álló, illetve számára elérhető (nyilvános) adatokból a

megajánlás megfelelőségéről.

Kbt. 66. § (5)

bekezdés

 

l) pont

„Nyilatkozat                 a         környezetvédelmi                     szempontok

érvényesülése                –       a       3.       értékelési             részszempont tekintetében”

G) Eshetőleges tartalmi elemek
 

 

 

 

 

 

Kbt. 65. § (7)

bekezdés

A kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozó közlések: meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Meghatalmazás, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult (illetőleg nem a szervezet képviseletére jogosult) személy

írja alá az ajánlat tartalmi elemeit.

 

Kbt. 35. §

Konzorciumi megállapodás, amely csak közös ajánlattétel

esetén         csatolandó,            legalább          a     II.      B)     2.     pontban meghatározott tartalmi elemekkel.

Kbt. 64. § (2)

bekezdés

m) Az öntisztázásra vonatkozó jogerős határozat.
Műszaki adatlap/gyártmánylap/termékleírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok IV. részében meghatározottak szerint, ha az ajánlatkérő egy adott, a Kbt. 76. §-a szerint értékelési körön kívül eső műszaki megajánlás tartalmát – a megajánlott termék – műszaki adatait (megfelelőségét, egyenértékűségét) nem tudja

ellenőrizni az általa elérhető (nyilvános) adatokból.

Kbt. 47. § (2)

bekezdés

q) Nyilatkozat felelős fordításról.
Kbt. 44. § (1)

bekezdés

Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat (indokolás) a Kbt.

44. § (1) bekezdése szerint.

 

 

Az Ajánlatkérő a C), D) és E) pontokban foglaltakkal, valamint a G) pontban szereplő, munkaviszony létesítésére vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy azok a Kbt. 69. §-a alapján tett ajánlatkérői felhívás alapján nyújtandóak be.

 

III. EGYÉB, AZ AJÁNLATTÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

 

 

 

 

A)  Az ajánlat összeállításához, benyújtásához kapcsolódó egyéb információk

 

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott irat- és nyilatkozatminták az ajánlat összeállításánál felhasználhatók, használatuk azonban nem kötelező. Az ajánlattevők ennek megfelelően jogosultak eltérő szerkezetű, tartalmú nyilatkozatok, illetőleg igazolások alkalmazására, azonban ezeknek is tartalmaznia kell a jogszabályban, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok II. részében meghatározott adatokat.

 

Az ajánlattevőnek az ajánlati ár meghatározásánál figyelembe kell vennie, hogy őt terhelik az általa foglalkoztatott személyek bér- és járulékköltségei.

 

 

B)  Az ajánlatok és egyéb okiratok benyújtása

 

Az ajánlatokat személyesen vagy kézbesítő (postai szolgáltató útján) az eljárást megindító felhívásban meghatározott időpontig és helyre lehet benyújtani.

 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő (vagy az általa megjelölt szervezet) birtokába kell kerülnie. A postai úton történő benyújtás esetén az esetleges kézbesítési késedelemből eredő következményekért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

 

Az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül munkanapokon 9:00 – 12:00 óra között lehet benyújtani, kivéve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amely napon 8:00 órától az eljárást megindító felhívás o) pontja szerinti időpontig van mód az ajánlat benyújtására. Eltérő ajánlatkérői előírás hiányában az egyéb iratok munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között nyújthatóak be személyesen vagy (közvetlen, illetve postai) kézbesítő útján. Ha valamely eljárási cselekmény teljesítésére az ajánlatkérő 12:00 órától eltérő határidőt állapít meg, akkor a határidő lejártának napján addig az időpontig nyújthatóak be az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó iratok (pl. egy hiánypótlás vagy felvilágosítás).

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok átvételekor megadott – és az átvételi elismervényen, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok megküldésére vonatkozó kérelemben rögzített – elérhetőségeket (székhely, levelezési cím, telefonszám, telefaxszám, emailcím) tekinti irányadónak. Ha ajánlattevő a székhelyétől (lakóhelyétől) eltérő levelezési címet ad meg, Ajánlatkérő a postai küldeményeket nem a székhelyre (lakóhelyre), hanem kizárólag az ajánlattevő által meghatározott levelezési címre küldi meg. Ha az ajánlattevő az átvételi elismervényen rögzített bármely elérhetőségen korrigálni kíván, azt írásban eljuttatott nyilatkozatában megteheti. Amennyiben az ajánlatban a felolvasólapon az átvételi elismervényen

 

rögzítettekhez képest eltérő elérhetőségi adatok szerepelnek, az Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő elérhetőségeket tekinti irányadónak az ajánlatok bontását követően.

 

 

C)  Tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetőségei [Kbt. 73. § (5) bekezdés]

 

A    környezetvédelmi,             szociális,       valamint        a    munkajogi         követelményekre            vonatkozó tájékoztatás (illetve további információk) az alábbi szervezetektől kérhetőek:

 

 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi 2. www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 

 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefonszám: +36 1 795 1700 Telefax: +36 1 795 0697

E-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

 

 1. Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postacím 1369 Budapest, Pf.: 481

Tel: +36 1 795 1400

Fax: +36 1 318 2570

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.kormany.hu

 

 1. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

 

7621 Pécs, Király u. 46.

Postacím: 7602 Pécs 2, Pf. 406/1.

tel: +36 72 513 420

fax: +36 72 539 099

E-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

 

 1. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

 

7621 Pécs, Király u. 46.

Postacím: 7602 Pécs 2, Pf. 406/1.

tel: +36 72 518 841

fax: +36 72 518 848

E-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

 

IV.  A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS

 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként (mellékleteként) rendelkezésre bocsátott tervek, engedélyek és egyéb leírások határozzák meg.

 

Ha a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Amennyiben az ajánlattétel [az ajánlat szakmai (műszaki) tartamának meghatározása] ilyen előíráshoz kapcsolódik, abban az esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.

 

Amennyiben az Ajánlatkérő nem tud meggyőződni a rendelkezésre álló, illetve számára elérhető (nyilvános) adatokból az egyenértékűségről, illetőleg a megadott paramétereknek (műszaki követelményeknek) való megfelelőségről, abban az esetben az egyenértékűség, illetve a megfelelőség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Igazolási mód különösen: ajánlattevői, a releváns paramétereket rögzítő és összehasonlító nyilatkozat, gyártótól (forgalmazótól) származó termékleírás (gyártmánylap), műszaki megoldás releváns paramétereinek ismertetése, összehasonlítása, értékelése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  IRAT- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

 

Címlap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLAT

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya:

 

„Tejfeldolgozó üzem építése”

 

Az ajánlatkérő neve és címe: TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (címe:  7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.)

 

Ajánlattevő neve, címe:

 

 

Név:

 

Címe:

 

 

Kelt: ……………., 2017. ………………. hónap ……. napja

 

Tartalomjegyzék1

 

 

 

 

Irat megnevezése Oldalszám
Címlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a 3. értékelési

részszempont tekintetében

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján („feltételek elfogadása”)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján („vállalkozás minősítése”)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján
Nyilatkozat (szerződés/előszerződés) kapacitás nyújtásáról (adott esetben)
Konzorciumi megállapodás (adott esetben)
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat [Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint]
Aláírási címpéldány(ok) / aláírás minta (minták)
Árazott költségvetés / részletes ártáblázat
Műszaki adatlapok (gyártmánylapok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A tartalomjegyzék a csatolandó iratoknak megfelelően szerkesztendő meg, illetve töltendő ki (a sorok tetszőlegesen módosíthatóak, törölhetőek, illetve kiegészíthetőek).

 

Felolvasólap

 

 

 

 

Ajánlattevő neve:                  ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Levelezési  cím  (adott  esetben): ………………………………………………………………………………………………….

 

 

Telefon:               …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Fax:                   …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

E-mail:                …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Adószám:            …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek):

 

Sorszám Az értékelési részszempont megnevezése Az ajánlati elem
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
 

2.

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás (a

hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)

3. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások

darabszáma (max. 10 darab)

4. A homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője [W/(mK)-

ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)]

 

5.

A       homlokzati              nyílászárók        hőátbocsátási                tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70

W/(m2K)]

 

6.

A homlokzati teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője

[W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)]

 

Jelen ajánlatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

 

 

Kelt:                           , 2017. év                               hónap . napja

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén)

 

 

1.  Ajánlattevő (a közös ajánlatot tevők képviselője):

 

Ajánlattevő  neve: ………………………………………………………………………………………………………………….

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………………..

Levelezési cím (adott esetben): ……………………………………………………………………………………………..

Telefon:               ……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax:                   ……………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:                ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adószám:            ……………………………………………………………………………………………………………………….

2.  Ajánlattevő (közös ajánlatot tevő):

 

Ajánlattevő  neve: ………………………………………………………………………………………………………………….

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………………..

Levelezési cím (adott esetben): ……………………………………………………………………………………………..

Telefon:               ……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax:                   ……………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:                ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adószám:            ……………………………………………………………………………………………………………………….

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek):

 

Sorszám Az értékelési részszempont megnevezése Az ajánlati elem
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
 

2.

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva,

min. 36 hónap, max. 60 hónap)

3. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások

darabszáma (max. 10 darab)

4. A homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője [W/(mK)-

ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)]

 

5.

A       homlokzati              nyílászárók        hőátbocsátási                tényezője

[W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)]
 

6.

A homlokzati teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője

[W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)]

 

Jelen ajánlatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során tesszük, illetve nyújtjuk be mint közös ajánlatot tevők. A közös ajánlattevők nevében az 1. pontban meghatározott személy (szervezet) jogosult eljárni, a csatolt „Konzorciumi megállapodás”-ban meghatározottak szerint.

 

Kelt:                           , 2017. év                               hónap . napja

 

 

 

 

 

 

1. Ajánlattevő

(cégszerű aláírás)

2. Ajánlattevő

(cégszerű aláírás)

 

Nyilatkozat a környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a 3. értékelési részszempont tekintetében

 

 

Alulírott                                      mint a(z)                                              ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott 3. értékelési részszempont körében az alábbi környezetvédelmi szempontok (intézkedések) megtételét az alábbiak szerint vállaljuk:

 

 

Az intézkedés (a megajánlás) Az ajánlattevői vállalás

(igen/nem)

1. Porzó      anyagok           szállítása           kizárólag           ponyvával fedetten történik.
 

2.

Az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos

eltávolítását biztosítja.

 

3.

A       járművek             sármentesítése                a      munkaterület

elhagyását                megelőzően                (pl.          kerékmosóval) megtörténik.

4. Vállalja         a      megközelítési              útvonalak            rendszeres

nedvesítését száraz időben.

5. A felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló

részének porfogó hálóval történő körbekerítése.

6. Vállalja, hogy nem végez kivitelezési munkát 18:00-

08:00 óra között

 

 

7.

A törmelékek járműre rakodásakor a rakodómunkások ügyelnek arra, hogy az anyagok rakodásakor keletkező zaj és porhatás minimális

legyen.

 

 

8.

A megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejezésével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások

helyreállításának vállalása.

 

 

9.

Valamennyi ingatlanra személygépjárművel történő behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (a kivitelezés alatt legfeljebb összesen 24 órai

akadályoztatás megengedett)

 

 

10.

Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel rendelkezik, a munkatársak, a vezetőség szervezetten, és gyorsan intézkedik az esetlegesen

bekövetkező

Összesítés: („igen” válaszok darabszáma):

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt:                           , 2017. év                               hónap . napja

 

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

 

 

 

Alulírott                                         mint a(z)                                                 ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 66. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi nyilatkozatot tesszük:

 

 1. Kijelentjük, hogy az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok, illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet feltételeit megismertük, és azokat kötelezőnek ismerjük el, ajánlatunkat e feltételeknek megfelelően készítettük

 

 1. Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részeként benyújtott „Felolvasólap” elnevezésű okiraton meghatározott ellenszolgáltatás fejében a szerződést megkötjük, illetőleg teljesítjük nyertességünk esetén.

 

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt:                           , 2017. év                               hónap . napja

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

 

 

 

 

 

Alulírott                                           

mint      a(z)                                               

ajánlattevő

 

(cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény2 szerint vállalkozásunk:

 

 

mikrovállalkozás                      ◻

 

kisvállalkozás                       ◻

 

középvállalkozás                      ◻

 

nem tartozik a                   ◻

törvény hatálya alá

(egyéb)

 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt:                             , 2017. év                              hónap . napja

 

 

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

 

 

 

 

 

 

2 2004. évi XXXIV. törvény

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján

 

 

 

Alulírott                                         mint a(z)                                                 ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

 

A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében

 • kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni ◻
 • nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni ◻

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

 

 

 

Sor- szám

 

 

Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe

Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i), amely(ek)ben meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében sor kerül kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel

módjára vonatkozó nyilatkozat

1. Név: Cím:
2. Név:

Cím:

 

Ha sor kerül kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételére, akkor – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében meghatározott eset kivételével – az ajánlatunk részeként benyújtjuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződést/szerződést (okiratot), amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt:                                , 2017. év                           hónap . nap

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

Okirat kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalásról [A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján]

 

SZERZŐDÉS/ELŐSZERZŐDÉS3

 

 

Amely létrejött egyfelől:

 

mint a közbeszerzési eljárás ajánlattevője (a továbbiakban: Ajánlattevő), másfelől:

 

mint a közbeszerzési eljárásban kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szervezet, az Ajánlattevő és a Kapacitást nyújtó szervezet együttesen a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételek mellett:

 

 1. Felek előzményként rögzítik, hogy az Ajánlattevő olyan közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván benyújtani, amelyben nem rendelkezik valamennyi előírt erőforrással. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) adatai:

 

Az Ajánlatkérő neve:

 

Az Ajánlatkérő címe:

A közbeszerzési eljárás tárgya: A közbeszerzési eljárás fajtája:

TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

7756 Borjád, Borjád külterület 066/2. Tejfeldolgozó üzem építése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

 

 1. A Kapacitást nyújtó szervezet jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, a jelen okiratban meghatározott erőforrásokat (a továbbiakban: erőforrások) az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, és az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt az Ajánlattevő részére.

 

 

3 A nem megfelelő kifejezés törlendő.

 

 1. Felek a szerződésben az ellenszolgáltatást a következőképpen határozzák majd meg (a következő ellenszolgáltatásban állapodnak meg):

 

 

 

 

 1. A Kapacitást nyújtó szervezet a következő erőforrásokat bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére az alkalmassági követelmények igazolásához (az előírt feltételek rendelkezésre állásához):

 

 

 

 

 1. Felek a 65. § (7) bekezdése alapján a következőket rögzítik (adott esetben):4

 

 • A kapacitások igénybevétele szakemberek végzettségére, képzettségére vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit), amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség
 • A kapacitások igénybevétele releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit), amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség
 • A kapacitások igénybevétele a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményre vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben meghatározott azon feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

 

 1. Amennyiben az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel az erőforrás(oka)t, abban az esetben Kapacitást nyújtó Szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

 

 1. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés nem Ajánlattevővel kerül megkötésre, abban az esetben a jelen (elő)szerződés megszűnik.

 

 

 

 

 

 

 

4 A megfelelő esetek tüntetendőek fel (illetve törölendőek).

 

 1. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés az Ajánlattevővel kerül megkötésre, abban az esetben Felek vállalják, hogy a jelen előszerződés alapján megkötik azon szerződés(eke)t, amelyek az erőforrások tényleges rendelkezésre bocsátását biztosítják.

 

Kelt:                                  , 2017. év                                  hónap              . napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

A Kapacitást nyújtó szervezet képviselője

(cégszerű aláírás)

 

Konzorciumi megállapodás-minta

 

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

 

 1. Előzmények

 

 

 1. A TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő (cím: 7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzésekről szóló évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §- ában meghatározott közös ajánlattételi lehetőséggel élve a 2. pontban meghatározott ajánlattevők konzorciumi megállapodást kötnek. A megállapodás célja, hogy biztosítsa a jelen pontban meghatározott közbeszerzési eljárás, illetőleg az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése során a konzorcium tagjai együttműködésének kereteit.

 

II.  Értelmező rendelkezések

 

 1. Ezen konzorciumi megállapodás értelmében:
  1. konzorcium: a Kbt. 35. §-a alapján közösen ajánlatot tevők együttműködése a közbeszerzési eljárás során, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során;
  2. konzorciumi tag: a 35. §-a alapján a közös ajánlattételben részt vevő személy (szervezet);
  3. konzorcium képviselője: a konzorcium azon vezető tagja, aki, illetőleg amely a konzorciumi tagok nevében eljár, azaz a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartja az ajánlatkérővel;
  4. közbeszerzési eljárás: jelen konzorciumi megállapodás 1. pontjában meghatározott ajánlatkérő által az pontban meghatározott közbeszerzési eljárás.

 

III.  A konzorcium tagjai

 

 1. A közbeszerzési eljárásban a következő személyek (szervezetek) tesznek közösen ajánlatot (a konzorcium tagjai):

 

1.  konzorciumi tag:

 

 1. konzorciumi tag:

 

——————————- (szükség szerinti számban töltendő ki)———————————————

 

IV.  A konzorcium képviselete

 

 1. A konzorciumi          tagok    a    következő        konzorciumi          tagot      (Konzorcium   Képviselője) hatalmazzák meg a konzorciumot alkotó gazdasági szereplők képviseletére:

 

 1. A meghatalmazás értelmében a Konzorcium Képviselője tartja a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során a kapcsolatot az Ajánlatkérővel. A Konzorcium Képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő által megküldött értesítéseket (iratokat, tájékoztatásokat ) megküldi a további konzorciumi tag(ok) részére.

 

 1. A meghatalmazás kiterjed a felolvasólap aláírására (az ajánlat benyújtására, tárgyalás esetén az ajánlat módosítására, illetőleg fenntartására, valamint adott esetben a visszavonásra), nem terjed ki azonban egyéb jognyilatkozatok megtételére, illetőleg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötésére (módosítására, megszüntetésére, illetőleg bármely más jognyilatkozat megtételére), továbbá tagok a számláikat önállóan állítják az ajánlatkérőként szerződő fél részére.

 

 1. A Konzorcium Képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárást, illetőleg az annak eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését érintő kérdésekben folyamatosan egyeztet a többi konzorciumi taggal, minden lényeges kérdést illetően pontos tájékoztatást

 

V.  A szerződés teljesítésének megosztása

 

 1. A Konzorciumi Tagok a következőképpen osztják meg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését:

 

 1. Konzorciumi Tag neve:                                                                                                                                              

Részek, amelyek teljesítését végzi:

 

Százalékos arány:

 

 1. Konzorciumi Tag neve:                                                                                                                                              

Részek, amelyek teljesítését végzi:

 

 

Százalékos arány:

 

——————————- (szükség szerinti számban töltendő ki)———————————————

 

 1. A fenti megállapodás nem érinti az egyetemleges felelősség kérdését, ennek megfelelően a szolgáltatás teljesítésével valamennyi Konzorciumi Tag egyetemlegesen tartozik az ajánlatkérőként szerződő fél felé.

 

VI.  A konzorciumi megállapodás időbeli hatálya

 

 1. Jelen konzorciumi megállapodást a konzorciumi tagok határozott időre kötik.

 

 1. Amennyiben nyertes ajánlattevőként a közbeszerzési eljárásban nem a Konzorcium kerül kihirdetésre, abban az esetben a közbeszerzési eljárás lezárásával a konzorciumi megállapodás hatályát veszíti.

 

 1. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés a Konzorcium tagjaival kerül megkötésre, abban az esetben a konzorciumi megállapodás a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítésével megszűnik.

 

VII.  Egyéb rendelkezések

 

 

 1. A konzorciumi tagok vállalják, hogy az ajánlat összeállításában közreműködnek, a vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb, az ajánlat összeállításához szükséges dokumentumokat a Konzorcium Képviselőjének felhívására rendelkezésre bocsátják.

 

 1. A konzorciumi tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során együttműködnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a közbeszerzési eljárásban tett vállalásoknak megfelelően.

 

 1. A konzorciumi tagok vállalják, hogy nyertességük esetén jelen megállapodás tartalmi elemein és a konzorciumi tagok személyén nem változtatnak.

 

 

 

 1. Jelen konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtásra kerül.

 

Kelt:                     , 2017. év                         hónap         . napja

 

 

 

 

 

 1. tag 2. tag

 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése [114. § (2) bekezdése] alapján

 

 

Alulírott                                         mint a(z)                                                 ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 67. § (1) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra – az alábbi nyilatkozatokat teszem:

 

 1. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN

 

Kijelentem, hogy nem tartozunk az eljárásban előírt egyik kizáró ok hatálya alá sem. Kijelentem továbbá, hogy az alvállalkozó(k), valamint – amennyiben sor kerül alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet bevonására – az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) sem tartozik (tartoznak) az eljárásban előírt kizáró okok egyikének hatálya alá sem.

 

 1. NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN

 

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, illetőleg az alkalmassági követelmények teljesítéséhez szükséges kapacitásokkal rendelkezünk.

 

 1. ADATOK A KBT. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA SZERINT KIZÁRÓ OKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint igazolom (közlöm) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását, figyelemmel a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára (illetve adott esetben a 10. § g) pont gb) alpontjára), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: a Pmt.) 3. § ra)-rd) pontjában meghatározott értelmező rendelkezésekre:

 

Kijelentem, hogy olyan társaságnak minősül szervezetünk, amelyet:

 • nem jegyeznek szabályozott tőzsdén ◻
 • jegyeznek szabályozott tőzsdén ◻

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről (adott esetben)5

 

Kijelentem, hogy:

 

 • a 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal rendelkezik szervezetünk, és ezeket be is mutatjuk a lejjebb rögzítettek szerint.

 

VAGY

 

 • Nem rendelkezik szervezetünk a Pmt. 3. § r) pont ra)–rb) vagy

rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal.

 

Az alábbiak szerint bemutatjuk a Pmt. 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja által definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét:

 

A tényleges tulajdonos neve A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

 

* * *

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt:                             , 2017. év                              hónap . napján

 

 

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén.

 

Nyilatkozat felelős fordításhoz kapcsolódóan [Kbt. 47. § (2) bek.]

 

 

 

 

 

Alulírott                                      mint a(z)                                              ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 47. § (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy az ajánlat részeként benyújtott nem magyar nyelvű okiratokról általunk készített fordítás(ok) tartalmáért felelősséget vállalunk, az általunk készített fordítás(ok)ban rögzítettek a nem magyar nyelvű dokumentum(ok) tartalmával mindenben megegyeznek.

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt:                             , 2017. év                              hónap . napján

 

 

 

Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  SZERZŐDÉSTERVEZET

 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS                 

 

 

amely létrejött egyfelől:

 

név: székhely: képviseli: adószám:

cégjegyzékszám: számlavezető: számlaszám:

TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.

Tobias Schmalzbauer és Boda László ügyvezetők (együttesen) 23182820-2-02

02-09-077059

CIB Bank Zrt. (Pécsi Központi Fiók) 10700055-68500634-51100005

 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másfelől:

 

—————– (közös ajánlattétel esetén a tagok számától függően további megnevezések) —————- mint kivitelező (továbbiakban: Kivitelező),

[Megrendelő és Kivitelező(k) együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek]

között az alábbi helyen és időpontban a szerződésben meghatározott feltételek szerint:

 

I.  Előzmények

 

 1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le mint ajánlatkérő. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) adatai:

 

Tejfeldolgozó üzem építése

Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzés (a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával)

2017/12/11

Név:                Scriptnum Kft.

Cím:                  7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1. Képviseli:         dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető

 

Adószám:           24270173-3-02

Tel/fax:              +36 72 210 819

E-mail:               pfeffer.zsolt@yahoo.com Honlap:                         www.scriptnum.hu

 

 1. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg, amelyeket az ajánlattevők az eljárás során részletesen

 

 1. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással

 

összevetette, és döntését az elbírálást követően 201  . év                                                   hónap

napján

 

a közbeszerzési eljárás ajánlattevőivel közölte. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Kivitelező lett.

 

 1. Kivitelező mint       ajánlattevő          a     közbeszerzési           eljárásban         az      alábbi       értékelési (rész)szempont(ok)nak megfelelő ajánlati elemeket határozta meg ajánlatában:

 

Sorszám Az értékelési részszempont megnevezése Az ajánlati elem
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
 

2.

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás

(a         hibajelentési                időszak)              időtartama                (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)

3. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások

darabszáma (max. 10 darab)

4. A homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője [W/(mK)-

ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)]

 

5.

A       homlokzati              nyílászárók        hőátbocsátási               tényezője

[W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)]
 

6.

A homlokzati teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője

[W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)]

 

 

II.  A szerződés tárgya és mennyisége

 

 1. A szerződés tárgya: tejfeldolgozó üzem építése.

 

 1. A teljesítés helye: 7756 Borjád, Borjád külterület 066/5.

 

 1. A szerződés keretében teljesítendő mennyiségét Megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban az alábbiak szerint határozta meg:

 

 • A feldolgozó üzem egy földszintes kialakítású acélvázas szerkezetet kap, amelynek mind külső-, mind belső határoló szerkezetei szendvicspanelből készülnek. A szendvicspanel (10 cm, illetve 15 cm vastag) jó hőszigetelésének köszönhetően lehetővé teszi az épületben az optimális hőmérséklet megtartását a különböző funkciójú helyiségekben, illetve a sík és mosható felülete lehetővé teszi a higiénia által előírt követelmények betartását. Alapterülete: 529,54,55 m2, a burkolt járda pedig 94,30 m2.

 

 • Az alap méretei: 150 x 150 x 150 cm, a pontalapok méretezett sávalapozás köti össze. Az épület acélvázának terheit a pontalapok
 • A feldolgozóüzemhez kapcsolódva falazott szerkezetű szociális blokk és irodaépület épül. A falazott szerkezet 30 cm vastag Porotherm N+F (vagy azzal egyenértékű) falazóelemből készül. Hagyományos fa fedélszék készül, hőszigetelt szendvicspanel fedéssel. A homlokzati falak 10 cm vastagságú hőszigetelést kapnak és dryvit rendszerű vakolatot és színvakolatot kap. Épület nettó alapterülete: 127,31m2.
 • Az OTÉK 4-es számú melléklete és 11-es és 12-es pontja alapján összesen 4 db parkoló kerül kialakításra.
 • Világítás: raktár, tároló: 200 lux, közlekedő: 200 lux, mosdó, öltöző, előtér: 200 lux, üzem: 500

Tervezett beépített teljesítmény: 110,72 kW / 3×160 A.

 • A Viessmann Vitodens 200-w/60 60 kW (vagy azzal egyenértékű) kondenzációs gázkazán frisslevegő ellátását és égéstermék elvezetését az alábbi módon biztosítjuk: átm. 125/80 függőleges füstelvezető kerül kiépítésre, Q= 60 A gázkazánról padlóban vezetett technológiával kialakított, termosztatikus szelepes radiátoros fűtés létesül.
 • Az épület vízellátása a közműhálózathoz kapcsolódik, vízóra aknába telepített főmérőn keresztül. A vízhálózat anyaga épületen belül cosmoPex cső (vagy azzal egyenértékű), kívül PE cső (vagy azzal egyenértékű).
 • A tervezett raktár épület egyhajós acél pillérvázas kialakítású, amely normál építési, és talajmechanikai viszonyok közötti létesítmény. Elsődleges függőleges teherviselő elemei IPE/HEA EURONORM (vagy azzal egyenértékű) tömör acélszelvényből kerülnek kialakításra, a keretállások elsődleges vízszintes rácsos tartói pedig a felső öv rudakat illetően 100.100.6, az alsó övrudakat illetően szintén 100.6, a rács rudakat illetően pedig 90.90.4 zártszelvény idomokból készülnek. Másodlagos teherviselő elemei űhidegen hajlított LINDAB „Z” 200.2 (vagy azzal egyenértékű) szelvényekből készülnek.
 • Az épület becsült villamos teljesítményigényének kiszolgálásának céljából egy 39,75 kVA-es háztartási méretű kiserőmű (HMKE) elhelyezése. Az napenergiával termelt 39,75 kWp teljesítményt 159 darab, egyenként 250 Wp teljesítményű polikristályos szerkezetű napelem fogja biztosítani. A kiválasztott napelem (amellyel egyenértékű megajánlást az Ajánlatkérő elfogadja) a legkorszerűbb, legmodernebb technológiával készül, hatásfoka a katalógus szerint 15,4%.

 

A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

 

 1. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési munkákat a szerződésben rögzítettek szerint, a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában tett vállalásoknak megfelelően, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben elvégzi, Megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenszolgáltatást a szabályai, illetőleg a szerződés előírásai szerint megfizeti.

 

III.  A Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit megalapozó (rögzítő) okiratok

 

 1. A szerződés alapját a következő okiratok képezik:
 • a közbeszerzési dokumentumok, illetve adott esetben azok módosítása(i);
 • a közbeszerzési eljárás során esetlegesen nyújtott kiegészítő tájékoztatás, illetőleg tájékoztatások;
 • a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat – ideértve az esetlegesen nyújtott felvilágosítást, valamint benyújtott hiánypótlást és a 71. § (8) bekezdés szerinti módosítást is –, illetve az ajánlat részét képező árazott költségvetés, illetőleg az ebben meghatározott műszaki tartalom.

 

 1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fenti okiratok tartalma az irányadó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken túlmenően, az azokban meghatározott jogok és kötelezettségek a szerződéses jogviszony részét (tartalmát) képezik, a fenti okiratokban meghatározott műszaki tartalom, illetőleg egyéb feltételek (kötelezettségek, vállalások) teljesítendőek.

 

IV.  A munkaterület átadása; a tervszolgáltatás

 

 1. A munkát a Megrendelő által a kijelölt helyen kell elvégezni. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Kivitelező rendelkezésére bocsátani, Kivitelező pedig köteles azt átvenni és a munkavégzést

 

 1. A munkaterület átadásának időpontja, illetőleg határideje: Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötését követő 3 (három) munkanapon belül átadja Kivitelező részére. A munkaterület átadásának napja a teljesítési határidőbe beleszámít.

 

 1. Az építési beruházás kiviteli terveit Megrendelő szolgáltatja A teljes kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje: a munkaterület átadását követő 30 (harminc) naptári nap.

 

V.  A teljesítési határidő

 

 1. A kivitelezés Kivitelező általi befejezésének határideje:

 

 1. év július     hónap         31.   napja

 

VI.  Az ellenszolgáltatás

 

Az ellenszolgáltatás mértéke

 

 1. Kivitelezőt a szerződés szerződés- és előírásszerű teljesítéséért HUF + áfa, azaz                                                          HUF + általános forgalmi adó ellenszolgáltatás illeti meg, a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően. A meghatározott ellenszolgáltatás magában foglalja az építési beruházás kivitelezésének és a kapcsolódó feladatok teljesítésének teljes költségét, valamennyi költségelemét, ideértve az esetleges hatósági és egyéb díjakat (illetékeket)

 

 1. Az ellenszolgáltatás (és adott esetben a műszaki tartalom) részletezését a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat árazott költségvetése

 

 1. A szerződésben nem kerül sor tartalékkeret kikötésére (a szerződésben a Kivitelező által a közbeszerzési eljárásban megajánlott ár alapján rögzített ellenszolgáltatás a szerződés végösszege).

 

A számlázás és az ellenszolgáltatás teljesítése

 

 1. A szerződés Megrendelő általi teljesítésének alapját a következő projekt támogatási szerződése képezi: VP-3-4.2.1-15 Tejüzem építése a TS-TEJ -nél, azonosítószám: 1766832166.

 

 1. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződés tárgyát képező tevékenységért járó díj meghatározásakor, valamint a díj elszámolása és folyósítása során kötve van a szerződés pénzügyi alapját képező, a támogató hatóság (közreműködő szervezet, irányító hatóság, illetve a kifizetésre kötelezett szervezet) által kibocsátott előírásokhoz, meghatározott szerződéses rendelkezésekhez, és az egyéb jogszabályok rendelkezéseihez, a kifizetés az ezekben megjelölt határidők figyelembevételével és betartásával történik. Ebből adódóan Megrendelő mentesül a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények alól, amennyiben az a kifizetésre kötelezett szervezet (támogató hatóság, közreműködő szervezet, irányító hatóság) általi kifizetések késlekedésének eredménye.

 

 1. A Kivitelező számláját (számláit) Megrendelő műszaki ellenőrének adja át.

 

 1. Az ellenszolgáltatás kifizetésének rendjére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó. Kivitelező által benyújtott számla (számlák) fizetési határideje: 30 (harminc) naptári nap. A fizetési határidő kezdő időpontja: az igazolt összegű, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek kézhezvétele.

 

 1. Az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik, átutalással.

 

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályok (jogszabályi rendelkezések) vonatkoznak különösen:
  • az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a;
  • a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. ) Korm. rendelet;

‒     a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdése;

 • az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b)

pontja.

 

 1. A szerződésben foglalt – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Megrendelő Kivitelező részére [Kbt. § (7) bekezdés]. Az előleg kifizetése az Épköz.
 2. § (1) bekezdése alapján történik.

 

 1. Kivitelező az alábbiak szerint jogosult részszámla (részszámlák) benyújtására:

 

 • Az első részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,

 

 • a második részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
 • a harmadik részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
 • Az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről szóló végszámlát a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az építési beruházás befejezését – azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást – követően nyújthatja

A harmadik részszámla és a végszámla összevont módon is kiállítható az építési beruházás befejezését – azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást – követően. Az esetlegesen igényelt előleg összegének első fele az első részszámla összegéből, a második fele a második részszámla összegébe beszámításra kerül.

 

 1. A rész-számla kibocsátásának feltétele, hogy az adott munkafázis elvégzését teljesítés- igazoló jegyzőkönyv felvételével a műszaki ellenőr Kivitelező végszámlát az építési beruházás befejezését és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthatja be. A számlázás alapja az aláírt jegyzőkönyv, az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

 

 1. A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a szerződés szerinti munkák hiánytalan átvételét – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – a Megrendelő írásban igazolja. A végszámla kiállításának további feltétele, hogy Kivitelező az esetlegesen felmerült megrendelői kötbérigényt teljes körűen kielégítse.

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybevétele esetén

 

 1. Amennyiben Kivitelező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben az Épköz. 32/A. -ban foglalt rendelkezések szerint kell az ellenszolgáltatást teljesíteni, azaz:

 

 1. az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
 2. az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
 3. az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
 4. a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – 15 (tizenöt) napon, illetve az i) pontban foglalt esetben 30 (harminc) belül átutalja az ajánlattevőknek;

 

 1. az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
 2. az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
 3. az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – 15 (tizenöt) napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették;
 4. ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
 5. részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc

 

Szállítói kifizetés esetén a kifizetésre köteles szervezet teljesíti az ellenszolgáltatást Megrendelő helyett. „Ajánlattevő”, „ajánlattevőként szerződő fél” alatt Kivitelező, illetve amennyiben közös ajánlattétel eredményeképpen került sor a szerződés megkötésére, abban az esetben a kivitelezőként szerződők értendőek e pontban.

 

Az ellenszolgáltatás (a fedezet) rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozat

 

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges pénzügyi (anyagi) fedezet a Megrendelő részéről támogatás alapján áll rendelkezésre.

 

A pótmunkára vonatkozó rendelkezések

 

 1. Pótmunka elrendelésére (teljesítésére) a 141. §-ában meghatározott szabályok szerint, a szerződésmódosítására megállapított feltételek megtartásával kerülhet sor.

 

VII.  Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

 1. A munka bármely részét jogában áll a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indoklását a kijavítás érdekében köteles a Kivitelező tudomására

 

 1. Kivitelezőnek a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítani. Ha ezt a Kivitelező elmulasztja, a Megrendelő jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a Kivitelezőre továbbhárítani.

 

 1. Amennyiben a teljesítés hibás volta a Szerződő Felek között vitás, megfelelő szakértő kirendelését, illetőleg jogszabályban meghatározott, szakértői vélemény kiadására jogosult független szervezet eljárását kérhetik (továbbiakban együtt e pontban: szakértő). Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek (a szakvélemény ellenérték megfizetése) a Kivitelezőt terhelik, ellenkező esetben a Megrendelőt (azaz Megrendelő köteles megtéríteni Kivitelező részére a szakvélemény ellenértékét).

 

 1. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.

 

 1. Megrendelő jogosult és köteles Kivitelező tevékenységét folyamatosan ellenőrizni. Ha a Megrendelő a Kivitelező teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Kivitelező előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

 

 1. Megrendelő – Kivitelező kérésére – szükség esetén köteles a tervek magyarázatát, a részletes kivitelezési utasítást

 

VIII.  Kivitelező jogai és kötelezettségei

 

 1. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a szerződésben meghatározott építési beruházást saját költségén elvégzi. A munka megkezdésére csak az érvényes munkaterület átadás-átvétele és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kötelezhető.

 

 1. A munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkaterületen és felvonulási területen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és engedélyeztetéséről, továbbá a munkaterület és a felvonulási terület őrzéséről Kivitelező

 

 1. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Kivitelező felelősséggel tartozik a munkaterületen és a felvonulási területen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását, őrzését, valamint az élet- és vagyonbiztonságot. Kivitelező felelőssége kiterjed az alvállalkozókra és a fuvarozókra

 

 1. Kivitelező köteles a bontási anyagokat, hulladékokat és környezetkárosító anyagokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, követelményeknek megfelelően kezelni, elhelyezni, illetve engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításukról gondoskodni, az előírt közlekedési rendet betartani, a munkaterületet és a felvonulási területet a munkálatok befejezése után eredeti állapotba helyreállítani.

 

 1. Kivitelező jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben, illetőleg az építési naplóban rögzíteni (feltéve, hogy építési napló vezetése kötelező jogszabályi rendelkezés folytán), és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Kivitelező a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg

 

Megrendelő a munkavégzés helyét alkalmas állapotban a Kivitelező rendelkezésére nem bocsátja.

 

 1. Kivitelező köteles továbbá vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Kivitelezőnek felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, vagy hiányosság, akkor a Kivitelező vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más Kivitelező

 

 1. Kivitelező köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. A Kivitelező kötelezettséget vállal a munkaterületen lévő közművek szakszerű feltárására, a szükséges szakfelügyeletek megrendelésére, az esetleges károk térítésmentes helyreállítására. Kivitelező köteles ezek megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek (díjak) a Kivitelezőt

 

 1. Kivitelező köteles a Megrendelő által átadott tervdokumentációt megvizsgálni és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Kivitelező késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.

 

 1. Ha csak jogilag vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor Kivitelező köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Kivitelező köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé, lehetetlenné.

 

 1. Kivitelező a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrével, és a tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni, valamint köteles egyeztetni a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettel is tekintettel arra, hogy a módosítás vizsgálata tekintetében a 141. §-a alkalmazandó, illetve arra, hogy a szerződés módosításáról tájékoztató hirdetményt kell készíteni és a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni.

 

 1. Kivitelező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Kivitelező felelősséggel

 

 1. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Kivitelező köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Kivitelező felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Kivitelező a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

 

 1. Kivitelező a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy élet, illetve a vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez Kivitelező kötelessége a balesetmentes munkakörülmények megteremtése, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatása.

 

 1. Kivitelező köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan – hacsak az jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen – a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. Kivitelező a szerződés teljesítését a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában meghatározottak (vállaltak) szerint teljesíti, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontok érvényesülése körében megfogalmazott vállalásokra.

 

 1. Kivitelező köteles a munkaterületen, illetve a munkaterület környezetében, a munkavégzés során, annak eredményeképpen keletkezett szennyeződések eltávolítására,  a károsodott (sérült) műtárgyak helyreállítására (pótlására), a növényzet megtisztítására, szükség szerint annak pótlására. Kivitelező a munkaterületet és annak környezetét az eredeti állapotoknak megfelelően, rendezett állapotban adja vissza Megrendelőnek.

 

 1. A jogszabályban meghatározottak szerint Kivitelező köteles az előírt felelősségbiztosítási szerződést megkötni, illetőleg a hatályos biztosítási szerződésének hatályát a szerződés tárgyát képező építési beruházásra kiterjeszteni. [Az érvényes, illetőleg hatályos biztosítási szerződésnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell állnia.] A felelősségbiztosításra vonatkozó követelmények:

 

 • A felelősségbiztosítás legalább évi 150 millió forint, és káreseményenként legalább 75 millió forint összeghatárig fedezetet biztosít.
 • A felelősségbiztosítás terjedelme: a biztosításnak ki kell terjednie az építési beruházás helyszínén, illetve az építési beruházásra tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek vagy a másoknak (harmadik személyeknek) okozott károkra.

 

IX. A szerződésszegés és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

 

Késedelmi kötbér

 

 1. Szerződő Felek késedelmi kötbérben állapodnak meg, késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli Kivitelezőt abban az esetben, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik olyan okból, amelyért Kivitelező felelős. A késedelmi kötbér mértéke: a szerződésben rögzített, általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 0,2%-a naptári naponként. Késedelmi kötbér legfeljebb 60 (hatvan) naptári napra számítható fel (a fizetendő késedelmi kötbér mértéke legfeljebb ezen időtartamnak megfelelő mértékű összeg lehet).

 

 1. A kötbér összegét Kivitelező köteles az arról kiállított számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap alatt Megrendelő részére

 

Meghiúsulási kötbér

 

 1. A Szerződő Felek meghiúsulási kötbérben állapodnak A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződésben rögzített általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15%-a. A meghiúsulási kötbért abban az esetben tartozik Kivitelező megfizetni Megrendelő részére, ha a teljesítést Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, meg sem kezdi, illetőleg megkezdi, de nem fejezi be.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést különösen abban az esetben tekintik meghiúsultnak, ha a teljesítést Kivitelező olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A meghiúsuláshoz kapcsolódóan a szerződés további eseteket határozhat meg exemplifikatív

 

Jótállás

 

      )
 • Kivitelező a beruházással megvalósított építményre teljeskörű jótállást vállal, a közbeszerzési eljárásban tett vállalásának megfelelően. A jótállás időtartama (a

 

hibabejelentés időszaka):                      (azaz

hónap. Amennyiben bármely beépített (átadott)

 

anyagra, berendezésre, eszközre (e pontban a továbbiakban: termék) a gyártó (forgalmazó) ennél hosszabb időtartamú jótállást vállal, abban az esetben e hosszabb időtartam az irányadó az adott termék vonatkozásában.

 

 1. A jótállás időszaka alatt a Kivitelező köteles díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül köteles megkezdeni a hiba kijavítását (a termék, eszköz, berendezés kicserélését), és azt a legrövidebb időn belül köteles Amennyiben a Kivitelező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a Kivitelező költségére és felelősségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni.

 

Kártérítés

 

 1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Kivitelező felelős, a károk rendezése az ő A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Kivitelező közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt Alvállalkozója okozta.

 

Hibás teljesítés

 

 1. Ha a kivitelezési tevékenység végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő

 

X. Az alvállalkozók

 

 1. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

 

 1. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

 

 1. Kivitelező felelőssége, hogy az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezéseket megtartsa (megtartassa), továbbá Kivitelező köteles a szerződés megkötéséig meg nem nevezett, újonnan bevonásra kerülő alvállalkozó(k) tekintetében a 138. § (3) bekezdése szerint a bejelentést megtenni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni – az alvállalkozó(k) azonosítható módon történő megnevezésével együtt – arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt.

 

 1. Az alvállalkozókra (a szakemberekre) vonatkozóan a , illetőleg az Épköz. további szabályokat állapít meg, Szerződő Felek e további szabályok alapján járnak el (e szabályok szerint teljesítik Szerződő Felek a szerződést).

 

XI. A munka ellenőrzése és átvétele

 

 1. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy jogosult bármiféle korlátozás nélkül Kivitelező tevékenységét ellenőrizni.

 

                    .
 • Ha építési napló vezetése kötelező, abban az esetben Szerződő Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkavégzés helyén vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. Ha sor kerül építési napló vezetésére, az építési naplót a Kivitelező köteles 8 (nyolc) naponta a Megrendelő által kijelölt képviselőjének ellenjegyzésre bemutatni a munkavégzés helyszínén. Elektronikus építési napló vezetése esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ):

 

 1. Megrendelő köteles a munkát a Kivitelező értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás- átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

 

 1. Amennyiben a szerződés alapját támogatási igény (pályázat) alapján létrejött támogatási szerződés (támogatói döntés) képezi, abban az esetben Kivitelező köteles a Megrendelő támogatáshoz kapcsolódó elszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot – így különösen a számlát, a teljesítés-igazolást, minőségi bizonyítványokat, tanúsítványokat – az átadás-átvételi eljárás során, valamint az elszámolási időpontoknál a Megrendelőnek teljes körűen átadni.

 

 1. Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

 

 1. Kivitelező határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül megtörténik. A kivitelezés befejezési határidejébe – amelyet a szerződés rögzít – a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít.

 

 1. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

 

 1. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Kivitelezőt.

 

XII. A Szerződő Felek együttműködése

 

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással

 

 1. A szerződés tárgyát képező építési beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Kivitelező köteles megfelelően végrehajtani és arról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

 

 1. A Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg Alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás A Kivitelező ugyancsak maradéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében (szervezetében), vagy Alvállalkozójánál a szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Kivitelező felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

 

 1. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy (szervezet), illetőleg a műszaki ellenőr adatai:

 

A Kapcsolattartó adatai:

 

Név:

 

Cím:

 

Telefon:

 

 

Telefax: + 3 6
 

E-mail:

 

A Műszaki ellenőr adatai (adott esetben, ha eltér az általános kapcsolattartótól):

Név:
 

Cím:

 

Telefon:

 

+

 

3

 

6

 

Telefax:

 

+

 

3

 

6

 

E-mail:

 

 1. A Kivitelező által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

 

Név:
 

Cím:

 

Telefon:

 

+

 

3

 

6

 

Telefax:

 

+

 

3

 

6

 

E-mail:

 

 1. Szerződő Felek jogosultak az előző két pontban meghatározott bármely kapcsolattartót, illetve megadott elérhetőséget módosítani. Amennyiben az előző két pontban meghatározott bármely kapcsolattartó személye, illetve bármely megadott elérhetőség megváltozik, a változással érintett Fél a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő kettő munkanapon belül értesíti a másik

 

XIII. Szerződéses rendelkezések a kizáró okokhoz kapcsolódóan

 

 1. Kivitelező a 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal egyrészt arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, másrészt arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

 

 1. Amennyiben Kivitelező külföldi adóilletőségű, a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatol, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság

 

közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

 

XIV. A szerződés módosítása

 

 1. A szerződés a hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a szerződés módosításánál a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint kell eljárni.

 

 1. A szerződés módosításáról tájékoztató hirdetmény kerül közzétételre a Kbt. szabályai szerint. A hirdetményközzétételi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan Megrendelő egyeztet a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző

 

XV.  A szerződés megszüntetésének egyes különös esete(i)

 

 1. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg a szerződést – adott esetben – azonnali hatállyal felmondani Kivitelező súlyos szerződésszegése esetén. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a következőket Kivitelező részéről:
 • Kivitelező olyan okon alapuló késedelme, amelyért felelős, eléri a 20 (húsz) naptári napot és Kivitelező a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be. Amennyiben rendelkezésre áll a teljesítéshez kapcsolódóan ütemterv, és az ütemterv rögzít részteljesítési határidő(ke)t, abban az esetben az ütemterv által megállapított részteljesítési határidő(k)höz képest is vizsgálandó a késedelem.
 • Megrendelő felszólítása ellenére megszegi a szerződésben meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget;
 • Kivitelező a szerződés teljesítését a -be, illetőleg az Épköz.-be ütköző módon végzi;
 • Kivitelező terhére a szerződés teljesítésével összefüggésben építési, munkavédelmi, illetőleg környezetvédelemi előírások megsértését jogerős hatósági (bírósági) határozat megállapítja;
 • Kivitelező olyan okból, amelyért felelős – a teljesítési határidőt veszélyeztető módon – szünetelteti (felfüggeszti), illetőleg megszünteti a szerződés teljesítését.

 

 1. Kivitelező súlyos szerződésszegésére, illetve a 143. §-ában meghatározott valamely esetre alapított elállás, illetőleg felmondás esetén a következő jogkövetkezmények alkalmazandóak:
 • Kivitelező köteles a meghiúsulási kötbért megfizetni Megrendelő részére;
 • Megrendelő kártérítést követelhet a fentieken túlmenően Kivitelezőtől.

 

 1. Az előző pontban foglalt eseteken túlmenően ugyancsak Kivitelező köteles a meghiúsulási kötbért megfizetni Megrendelő részére, ahol a szerződés azt rögzíti.

 

 1. Kivitelező jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg a szerződést – adott esetben – azonnali hatállyal felmondani Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a következők(et) Megrendelő részéről: Megrendelő az ellenszolgáltatás megfizetésével legalább 30 (harminc) naptári napos késedelembe

 

 1. Megrendelő a 143. §-a szerint jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha:
  • feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; vagy
  • Kivitelező nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kivitelező személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
 1. §-ban foglaltaknak; vagy
 • az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis; vagy
 • a szerződés megkötését követően jut Megrendelő tudomására, hogy a Kivitelező (a szerződő fél) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

 

 1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
  • a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
  • a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

 

 1. Megrendelő jogosult továbbá a szerződéstől elállni (illetőleg a szerződést azonnali hatállyal felmondani), ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Kivitelező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, illetőleg ha arra lehet következtetni, hogy Kivitelező nem képes a szerződés teljesítésének megfelelő befejezésére. Ebben az esetben Kivitelező megfizetni tartozik a kikötött meghiúsulási kötbért, azonban ennek érvényesítése nem zárja ki a további kártérítés igények érvényesítését Megrendelő részéről.

 

 1. Megrendelő jogosult továbbá a szerződéstől elállni (illetőleg a szerződést azonnali hatállyal felmondani), ha Kivitelező ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás Ebben az esetben is köteles Kivitelező a meghiúsulási kötbért megfizetni, ezen szerződéses előírás azonban nem zárja ki a további kártérítési igények érvényesítését Megrendelő részéről.

 

 1. A Szerződő Felek mentesülnek szerződésszegéshez kapcsolódó jogkövetkezmények alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető

 

vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Szerződő Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. Szerződő Felek különösen az alábbi körülményeket tekintik vis maiornak: belvíz, árvíz, heves esőzések illetve havazás, felázott, illetve fagyott talaj.

 

XVI. Egyéb, záró rendelkezések

 

 1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály – különös tekintettel a Kbt.-re – nem teszi lehetővé; ennek megfelelően a szerződés nyilvánosságra hozatalának tekintetében alkalmazandó a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja.

 

 1. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a szellemi alkotások tekintetében kiköti a rendelkezés jogát, azaz Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáshoz fűződő jogokat területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható módon megszerzi. Megrendelő a szerződés alapján jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására

 

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi polgári eljárásban (perben) alávetik magukat Megrendelő szerződéskötéskori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 1. Szerződő felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a szerződés aláírására és teljesítésére.

 

 1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:
  • a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (röviden: Kbt.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (röviden: Ptk.);
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (röviden: Étv.);
  • az építőipari          kivitelezési           tevékenységről            szóló     191/2009.        (IX.     ) Kormányrendelet (röviden: Épkiv.);
  • az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. ) Kormányrendelet (röviden: Épköz.).

 

 1. A szerződéshez a következő mellékletek kapcsolódnak (adott esetben):

 

A melléklet

sorszáma

A melléklet megnevezése
1. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalásokra vonatkozó

nyilatkozat

2. Árazott költségvetés

 

 1. A szerződésben rögzítetteket a Szerződő Felek képviselői elolvasást és közös értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 5 (öt) magyar nyelvű eredeti példányban, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt.: Borjádon, 201      . év                                   hónap         . napján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-TEJ Kft.

Tobias Schmalzbauer ügyvezető és

Boda László ügyvezető

Megrendelő

…………………………… Kivitelező

 

 

 

 

 

Ellenjegyzések (adott esetben):

 

 

 

 

VII.  MEGHATALMAZÁS A SCRIPTNUM KFT. RÉSZÉRE