Gáz műszaki leírás

Körex Kft.

7630 Pécs, Zsolnay V.u.9.
Tel./fax: 72/511-757

Csatlakozó és fogyasztói gázvezeték terve

Tul.: Borjádi Zrt.

FHA.:
Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2.
Egyes ingatlanokat ellátó csatlakozó és fogyasztói vezeték felhasználói berendezések (gázkészülékek, kémény és füstelvezetők) tulajdoni határai szerződésben rendezettek. A tervben szereplő műszaki megoldást megismertem és jóváhagyólag aláírom:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ingatlan tulajdonos

 

Irományok: – Gázellátás műszaki leírás
– Tervezői nyilatkozat
Tervlapok: – Gázellátási terv G1 M 1:50

 

Pécs, 2015.

 

GÁZELLÁTÁS MŰSZAKI LEÍRÁS

Tul.: Borjádi Zrt.
Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2.

 

A terv engedélyezéséhez a gázszolgáltatóval megkötött, tervezett teljesítményt fedező, szerződés szükséges!

A szerződés átadásáig fellépő jogszabályi változások miatti tervmódosításért a tervezőt felelősség nem terheli.
Tervezési feladat: Az építés helyén felszerelendő gázkészülékek gázellátásának, füstgázelvezetésének és
légellátásának  engedélyezési  tervének  elkészítése.  A tervnek  nem  része  az  esetleg  szükséges a
villamoshálózat,  fűtési  rendszer,  vízellátás,  szellőzés, környezetvédelmi tanulmány,  egyéb  készülékek

légellátása pl.: kandalló, akusztikai méretezés és az építészeti terv (KÖH engedélyeztetés). Melyek külön megrendelés tárgyát képezik.

 

A gázvezeték beüzemeléséhez szükséges dokumentumok és eljárások:

-Egyetemes szolgáltatási szerződés                                             -Szerelési nyilatkozat (Gázcsatlakozó vezeték és

-Műbizonylat a beépített anyagokról                                                  fogyasztói berendezés létesítéséről)

-Engedélyes gázellátási terv                                                              -Minőségi átvételi és nyomáspróba jegyzőkönyv

-Nyilatkozat, villamos fogyasztói vezetékhálózat                       -Nyilatkozat nyílt égésterű gázberendezést

kivitelezéséről. (EPH hálózat meglétéről,                                       tartalmazó helyiség légellátására, szellőzésére …

reteszelések meglétéről, villámvédelemről.)                             -Kéményseprő Ipari Közszolgáltató bizonylata

 

Az ingatlan gázellátása a korábban létesített NÁ-25 -ös főelzáróval ellátott, kisnyomású (30 mbar) földgáz (C H4 88-95%; C2H6 3-4%; C3H8<2%; CnHm<2%; CO2<5%; N2<4%) csatlakozásról biztosított. A tervezett épület hagyományos technológiával épült, a korábbi fejőház helyén. A jelen terv tervezési határa a fejőház épület korábbi gázmérő helye. A nyílászárók MSZ 9384-2:1989 szerinti L2 n agy légzárásúak. Tervezett rendszer üzemi hőmérséklet tartomány: -20 – +50 °C.

 

Meglévő nyomásszabályzó: Kőgáz 200/003 Tervezett gázfogyasztás: 14,74 m3/h
Belépő nyomás 4 bar. Kilép ő nyomás 30 mbar; Üzemi hőmérséklet tartomány: -30 – +60 °C
A nyomáscsökkentő meglévő védőszekrényben van. Kapacitása megfelel ő.
Felszerelésre kerül ő gázmérő: G-10 10 m3/h (Bontandó G-10 mérő helyére felszerelve)
Tervezett gázfogyasztás: 14,74 m3/h
Mérési nyomás: 26,5 mbar; Üzemi hőmérséklet tartomány: -20 – +50 °C
A gázmérő PEROGÁZ gyártmányú fali T17Z G10 védő szekrényben szerelendő.

A gázmérő szerelésénél az elosztói engedélyes műszaki kézikönyvében, a 11/2013 (III.21.) NGM rendeletben és a gyártói technológiai utasításban foglalt előírásokat be kell tartani, kiemelten, hogy a gázmérő nem éghető anyagú, hőhatás és mechanikai sérülés ellen védő szekrényben szerelendő.

 

Felszerelésre kerül ő gázkészülékek: (MSZ EN/TR 1749 szerinti készülék típus meghatározással)
Készülékek üzemi nyomása: 25 mbar; Üzemi hőmérséklet tartomány: +5 – +50 °C
Megnevezés: DB Hőterh.: W Hőtelj.: W Gázfogy.:m3/h e= IP
Viessmann Vitodens 200w/45 kondenzációs kazán C32
1 42200 40700 4,47 1 X4D
Dewa VPR-160 gőzkazán, Riello GVAL 14/2 blokkég ővel (70-170 kW) B23
1 97000 87300 10,27 1 X4D
Kéményes készülékekkel közös légtérben vagy légtér összeköttetésben, elszívó ventilátor, szilárd tüzelésű

készülék (kandalló, kazán) nem használható. A fentiek, a későbbiek során sem változtathatók meg. A kéményes kazán mellé Honeywell CO érzékelő kerül beépítésre a kazán üzemével reteszelten. Gáz készülék helyiségében vagy azzal összeszellőztetett helyiségben aludni tilos. A gázkészülékek fixen bekötve készülnek. A kondenzációs kazán cseppvíz elvezetése átm. 32 PVC csővel, a kazánba beépített bűzzáró szifonon keresztül kapcsolódik a szennyvíz hálózatra.

 

Dewa VPR-160 gőzkazán, Riello GVAL 14/2 blokkégővel történ ő összeépítése a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet hatálya alá tartozó berendezés. Gázaláhelyezés, üzembe helyezés, hatósági felügyelet és jóváhagyás a B aranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági hatóság hatáskörébe tartozik. A gépészeti helyiség ajtajára a következő tiltó és figyelmeztető táblát kell elhelyezni:

 

„Tűz és robbanásveszély, nyílt láng használata és dohányzás tilos!

Illetéktelenek belépni tilos.

Egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

Karbantartás előtt a főkapcsolót OFF/lekapcsolt állásba kell kapcsolni.”

A táblák MSZ 15631/1985 szerinti,T-7 méretűek legyenek.

 

A beüzemelés előtt próbaüzemi engedélyt kell kérni a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal illetékes körzetétől, és el kell végezni a hideg- és meleg üzemi reteszpróbákat az illetékes szakcéggel. A reteszpróba eredményét dokumentálni kell. A próbaüzem alatt meg kell rendelni a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivataltól a gazbiztonságtechnikái felülvizsgálatot .

 

Füstgáz elvezetésének módja:
Ø200 Szerelt kémény, Proschorn DWS, bizonylattal Q= 100 kW h= 6 m hhatásos = 5 m1 db
Ø125/80 függőleges füstelvezető, bizonylattal Q= 45 kW h= 3 m 1 db

A füstelvezető, csak a készülékkel együtt bevizsgált gyári elemekből állhat.

A függőleges füstelvezető tisztítása a készülék feletti tisztítóidom és a tetőkibúvó felhasználásával történik.

A gáztüzelésre alkalmazott kéményeknek az MSZ 845:2 012 szabvány előírásait ki kell elégítenie.

Kémény tisztítása építészeti terv szerint.

 

Az füstelvezetés kialakítása kielégíti az OTÉK előírásait és a gyártó művi technológiai utasításban foglaltakat. Az égéstermék elvezető rendszer és gázkészülék együtt működését felülvizsgáltam és nyilatkozok, hogy együtt működésre megfelel ők.

 

A füstcső vízszintes szakaszait 10%-os lejtéssel kell szerelni a készülék felé. Vízszintes elhúzás max. 2 m lehet.

Az alkalmazott füstcső anyaga alumínium.

Az égéstermék elvezető berendezés, égési levegő hozzávezetés, gázkészülék és összeköt ő elemek MSz EN 1443, MSz EN 13384-1/2008 és MSz EN 13384-2/2008 szerint méreteztem és megfelelő.

A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása számítással

Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B típusú, gázfogyasztó készülék

 

Készülék típusa:

 

Megnevezés:                                                     DB         Hőterh.: W          Hőtelj.: W            Gázfogy.:m3/h e=          IP

Dewa VPR-160 gőzkazán, Riello GVAL 14/2 blokkégővel (70-170 kW) B23

1             97000                    87300                    10,27                     1             X4D

 

 • szellőzőlevegő-térfogatáramot az égéstermék-elvezetőberendezésnek a vonatkozó magyar nemzeti szabvány MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez nyomás- és hőmérséklet-feltételei szerint elvégzett méretezése során kapott részeredmények segítségével kell meghatározni.

 

A gázfogyasztó készülék rendeltetés szerű üzeméhez szükséges égési levegő-térfogatáram:

&
& & ×λ× Q3 ×1,1×97kW / 34000kJ / m3 · 3600 3
Vé,lev  = Vlev,elm [m /h]= 8,5m3 / m3 = 96,03 m /h
H a
ahol 3 3
Vlev,elm
– a gázösszetételből számított elméleti égési levegő-igény= 8,5 m/m  gáz,

λ&: – a légellátási (légfelesleg) tényező=1,1,

Q: – a készülék hőterhelése= 97 kW,

Ha: – a gáz fűtőértéke= 34000 kJ/m.

Gőzkazán légellátása:

A készülék légellátását a fenti számítás szerinti légcserével biztosítjuk (96,03 m3/h). A szükséges légbevitelt Helios HQ200/2 tip. befúvó ventilátorral oldjuk meg. A ventilátor légszállítás a min.200 m3/h > 96,03 m3/h megfelel. A ventilátort a g őzkazán üzemével reteszelten kell beépíteni, azaz a gőzkazán nem indulhatnak el amíg a ventilátor nem működik. Az esetleges túlnyomást 200×200 -as esővédő zsalun engedjük a szabadba.

Puffer térfogat méretezése:

A puffer térfogat méretezés GB-Ganz Tüzeléstechnika Kft. Gázég ők, olajégők alternatív égők tervezési segédlete alapján történt.

 

Vszüks . = (Qmax * t * ζn * R * T)/(3600 *105 * (psz+1) ) = 0,0464 m3


 

Ahol 3
Vszüks .-szükséges puffertérfogat (m)
Qmax 3
–maximális gázfogyasztás a szabályozó után normálállapotban 14,74 [Nm/h]
t –10 s erős ingadozás a fogyasztásban
ζn 3
–a gáz sűrűsége normál állapotban 0,8 [kg/m]
R –505 [J/kgK] (földgáz)
T –293 K
psz –0,025 mbar, a szabályozó utáni relatív nyomás

 

Számított puffer mérete:

Vszám=d2 * 3,14/4 * L = 0,0485 m3 > Vszüks. Megfelel

d –cső belső átmérője (m) = 0,1015 m NA-100

L –cs ő hossz (m) = 6 m

Vezeték szerelése:

A gázvezeték méretezés Völgyes István Fűtéstechnikai Adatok c. könyve ill. a Bausoft Gaznet szoftver alapján készült és a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet előírásainak megfelel. A gáz főcsaptól a vezeték a terv szerinti nyomvonalon jut el a fogyasztó készülékekig. A szerelési méreteket az alaprajz és a függőleges csőterv tartalmazza. Menetes kötések a gázmérőnél és a készülékek kötéseinél alkalmazhatók. Az oldható kötések tömítésére Loctite 55, ill. MSZ EN 751 szerinti pentán álló lapos tömítő anyagot kell alkalmazni.

A falátvezetésnél két mérettel nagyobb, cső anyagával egyez ő anyagú védőcsövet kell alkalmazni. A haszoncsövet a védőcsőbe felületkezeléssel kell beépíteni. A védőcső és a haszoncső közötti teret rugalmas anyaggal (pl. gumiám paszta, akril) kell kitölteni.

Acél csövek szerelése, hegesztése:

A szabadon szerelt gázvezetékeket a falhoz nem éghető anyagú csőbilincsekkel kell rögzíteni:

NA-15 – NA-20 csőméretig:         1.5 m-enként;    NA-25 és e feletti csőméretnél: 1.8 m-enként

A szerelésnél felhasználható csövek: MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255:2005 szabvány szerint varrat nélküli acélcsövek.

Az acélcsövek összekötésére lánghegesztés alkalmazható. Hegesztőpálca: MSZ EN 12536:2000 szerint. Belföldi típus: A-37. Illesztés: MI 4304/3-81 szerint. A gázvezeték hegesztését csak olyan hegesztő szakmunkás végezheti, aki az MSZ EN 287-1:1992 szabvány előírásainak megfelel ő GC-I.o. minősítéssel rendelkezik.

Az acélcsöveket korrózióvédelem kel ellátni. Szabadon szerelt csöveknél rozsdamentesítés, alapmázolás bauxitvörös alapozóval, fedőmázolás két rétegben, olajfestékkel, sárga színre. /épületen belül nem kötelez ő a sárga szín. / lakkozás szintetikus zománccal.

Készülékek felszerelése:

A gázkészülékek felszerelésénél, a elosztói engedélyes műszaki kézikönyvében, a 11/2013 (III.21.) NGM rendeletben és a gyártói technológiai utasításban foglalt előírásokat be kell tartani. A készülékek elé a vezetékbe, azzal azonos méretű zárt házas, golyós csapot kell beépíteni.

Nyomáspróba:

A szilárdsági és tömörségi nyomáspróbákat az MSZ 11 413/4-77. ill. 11/2013 (III.21.) NGM rendelet szerint kell elvégezni és arról jegyzőkönyvet kell készíteni. A nyomáspróba levegővel, vagy semleges gázzal végezhet ő. Kisnyomású (30 mbar) hálózaton:

Szilárdsági nyomáspróba épületen kívül szabadon és    épületen belül szerelt vezetékekre:

1 bar (100 kPa)                 15 perc (állandósult állapottól)

Szilárdsági nyomáspróba műszerezettség: nyomásmérő a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek pontossági osztálya 0,6, mérete D160, felső méréshatára a próbanyomás 1,1…1,6-szoros sávjába essen (kivéve a ppróba=6bar ,ahol a nyomásmérő felső méréshatára 10bar). Hitelessége érvényes (2év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. Digitális nyomásmérő regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg.

Tömörségi nyomáspróba:         150 mbar (15 kPa)           10 perc (állandósult állapottól)

Az előírt próbáknál nyomásesés nem engedhető meg.

A külső tömörtelenséget jól habzó anyag oldatával /szappanos oldat / történ ő vékony rétegű bekenéssel kell vizsgálni. Sikeres nyomáspróba után lehet csak a festést elvégezni, majd a rendszert gáz alá helyezni. A nyomáspróbát a kivitelez ő és a gázszolgáltató szakemberei, közösen ellen őrzik, és arról jegyzőkönyvet vesznek fel. A nyomáspróbához hitelesített, kalibrált mérőműszerek használhatók.

Tömörségi nyomáspróba műszerezettség: kisnyomásún U-csöves, vagy egycsövű, ellenőrző-tartályos manométer, illetve digitális nyomásmérő regiszter.

Középnyomású (4 bar) hálózaton:

Szilárdsági nyomáspróba épületen kívül szabadon szerelt vezetékekre:

6 bar (600 kPa)                 15 perc (állandósult állapottól)

Tömörségi nyomáspróba:         4 bar (400 kPa)                 10 perc (állandósult állapottól)

Nyomáspróba műszerezettség: nyomásmérő a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek pontossági osztálya 0,6, mérete D160, felső méréshatára a próbanyomás 1,1…1,6-szoros sávjába essen (kivéve a ppróba=6bar ,ahol a nyomásmérő felső méréshatára 10bar). Hitelessége érvényes (2év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. Digitális nyomásmérő regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg.

Egyéb előírások:

A kivitelező csak az elosztói engedélyes által jóváhagyott terv alapján végezheti el a szerelést. A munkálatok megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők. A munkakezdést az elosztói engedélyesnek 48 órával előbb be kell jelenteni. A gázkészülékek szerelésére vonatkozó előírásokat, utasításokat be kell tartani.

Fűtő készülékek üzembe helyezéséhez az illetékes Tüzeléstechnikai /Kéményseprő / Vállalat szakvéleményét be kell szerezni.

A faláttörések, falnyílások elkészítése előtt statikus tervező írásbeli szakvéleményét kell kérni az épület állékonyságának kérdésében.

A földmunkák végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben előírtak betartandók.

Villamos csatlakozással rendelkező gázüzem ű berendezésekhez tartózó konnektorokról és az egyen potenciál hálózat kialakításáról villanyszerelői nyilatkozat készítése szükséges.

Az épület, gázvezeték, égéstermék elvezetés, ill. a talajszint feletti létesítmények villámvédelméről villamos tervező által készített terv szerint kell gondoskodni.

A gázvezeték gáz alá helyezését csak az üzembe helyezési engedély alapján az elosztói engedélyes erre

megbízott és felelős szakemberének irányításával szabad végezni.
A kivitelezés, valamint az üzemeltetés során be kel l tartani az 1993. XCIII. számú törvényt, valamint a vonatkozó
baleset-elhárító és biztonságtechnikai óvórendszabályokat.
A  gázkészülékeket  évente,  a  rendszert  19/2012. (VII .20.)  NGM  rendelet  alapján  ötévente felül  kell  az
üzemeltetőnek vizsgáltatni.
Munkabiztonsági koordinátor:
Gyöngyösi Tibor postmaster@mernok1.axelero.net
Munkabiztonsági szakért ő, M-B-3/02-0731 www.mernok1.axelero.net
7761 Kozármisleny, Jácint utca 7. Mobil: 20/9214483
Fax: 72/570119

 

Személyi feltételek:

-regisztrált gáz szerelő megnevezése,

-munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok megléte,

-munka és tűzvédelmi oktatások megléte,

-hegesztő tűzvédelmi szakvizsgájának érvényessége,

-munka és egészségvédelmi koordinátor megnevezése,

Egyéni védőeszközök:

-magasban, mélyben végzett munka esetén: fejvédő sisak

-acetiléngáz hegesztés esetén: hegesztő szemüveg, zárt bakancs, védőkesztyű, munkaruha,

-sarokcsiszolók használatakor: védőszemüveg, védőkesztyű,

Gázhegesztés biztonsága:

-palackok színjelölése

-tömlők színjelölése, épsége, tömörsége,

-reduktorok épsége működőképessége,

-visszaégés gátló megléte,

-fémvödör vízzel töltve hűtésre, ABC 6 kg-os porral oltó tűzoltásra,

-palack rögzít ők használata,

-hegesztő berendezés időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyve,

-tűzveszélyes tevékenység végzésére megadott engedély.

-éghető anyagoktól való védőtávolság minimum 5 m.

Villamosság biztonsága:

-villamos kéziszerszámok 1    éven belüli érintésvédelmi vizsgálata,

-villamos csatlakozó helyek kialakítása: földelés, túláram védelem kiépítés, ÉV.

relé megléte, szabványos tokoztok,

-nagyfeszültség ű szabadvezetéktől való védőtávolság megtartása 5m.

Állványok, létrák bakok biztonsága:

-állékonyság vizsgálata munkakezdés előtt,

 

-teherbírás ellen őrzése munkakezdés előtt,
-egymás felett végzett munka esetén leeső tárgyak elleni védelem kiépítése
szükséges,
-állvány korlátok épségének ellen őrzése,
Stabilitás szilárdság: -biztosítás módja lehet: támasztás, dúcolás, rézs űzés, lehorgonyzás,
-a tárolt anyagokat, és a munkaeszközöket megcsúszás,  gördülés omlás ellen
biztosítani kell,
Közlekedési utak: -eltorlaszolásuk tilos,
-munkát végezni csak ideiglenesen szabad, úgy ha a közlekedést szüneteltetni
lehet a munkavégzés idejére,
-szélessége  és  vonalvezetése  olyan  legyen,  hogy biztosítsa  a  biztonságos
anyagszállítást is.
Kültéri munkák -figyelemmel kell lenni a légköri  befolyásokra,
-tűző nap, fagy, szél, csapadék veszélyeit figyelembe kell venni,
Alvállalkozók jelenléte: -az alvállalkozók   munkáját úgy kell   összehangolni, hogy   egymás
veszélyeztetése nélkül végezzék munkájukat,
-a munkavégzés hatókörében más vállalkozók, idegenek ne
tartózkodhassanak,
Szűk munkaterek: -gondoskodni kell a megfelelő megvilágításról,
-elegendő friss levegő bejutását biztosítani kell,
-gázoktól, gőzöktől mentesíteni kell a munkateret,
Hulladék, építési törmelék, veszélyes hulladék kezelése, tárolása:
-a szelektív gyűjtés szabályait be kell tartani,
-nem keveredhet a veszélyes hulladék, a kommunális hulladék, és az építési törmelék,
-a hulladék kezelése, tárolása, szállítása környezet  szennyezést az építési területen sem okozhat,
Szociális szabályok: -kijelölt elsősegély hely szükséges a munkaterületen,
-tisztálkodó, pihen ő hely kijelölése szükséges,
-a munkahelyi rend és tisztaság megtartása és létre hozása mindenki számára
kötelez ő,
Munkaeszközök: -csak kifogástalan állapotú munkaes zköz használható,
-a munkaeszköz használata balesetveszélyt, balesete t nem idézhet elő,
Pécs, 2015.10.29.
Tervező: Körösztös Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fa x: 72/511-757

 

 

 

Tervezői nyilatkozat

 

Tul.: Borjádi Zrt.

Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2..

 

A tervezés során a vonatkozó jogszabályok, szabvány ok, és a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet vonatkozó előírásait és az elosztói engedélyes technológiai utasításait betartottam (MK-21). A terv a fentiektől eltérést nem tartalmaz.

A fenti dokumentáció a tervezési feladatban foglaltaknak megfelel.

A terv szerinti rendszer biztonságos kivitelezhetőséget és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőséget biztosít. A kivételezést csak arra jogosult személy végezheti. A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos üzemeltetés tárgyi feltét eleit biztosítja. A tervben szereplő, illetve a betervezett gázkészülékek Magyarországra érvényes tanúsítvánnyal és a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének (típus megjelölést lásd műszaki leírás).

 

Az füstelvezetés kialakítása kielégíti az OTÉK (253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet) előírásait és a gyártó művi technológiai utasításban foglaltakat. Az égéstermék elvezető rendszer és gázkészülék együtt működését felülvizsgáltam és nyilatkozok, hogy együtt működésre megfelel ők.

A gázkészülék tartozékának min ősül ő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak.

A gázkészülékből és füstelvezetésből kondenzvizet elvezettem, a kondenzvíz jégdugót nem okozhat.

Az ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelően feltüntettem.

A tervezés során a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásait betartottam.

A tervtől eltérni, csak a tervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Főbb vonatkozó előírások:

 

 • 191/2009 (IX.15) Korm rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
 • 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról
 • 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet
 • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • -1995.évi LIII.sz. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
 • -1996.évi XXXI.sz. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • -MSZ 7048/1-3/82, MSZ 11425/1-3/82, Gázszolgáltató műszaki utasításai, 11/2013 (III.21.) NGM rendelet

 

Pécs, 2015.10.29.

Tervezői nyilatkozatot tevő tervező: Körösztös Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fa         x: 72/511-757

Tervezői nyilatkozat a 7. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult használatbavételi jóváhagyási eljáráshoz

A tervezett létesítmény megnevezése és címe:

Tul.: Borjádi Zrt.

Építés helye: Borjád, Külterület u. 066/2..

 

A tervező neve: Körösztös Imre

 • tervező címe (telefonszáma): 7630 Pécs,Zsolnay V.u.9. tel.száma.:06-20-9-133-179 E nyilatkozathoz tartozó munkához a 2384 rajzszámú dokumentáció tartozik.

Alulírott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki számom:G-T-02-0725

Nyilatkozom továbbá, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.

X   Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltaktól való el térés nem vált szükségessé.

Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltaktól való el térés esetében: Az alkalmazott megoldás

biztonsági szintje eléri a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott bizton sági szintet.* X Szabványtól való eltérés nem tartalmaz.

Szabványtól való eltérés esetében: Az alkalmazott megoldás eléri a honosított, harmonizált szabvány szerinti biztonsági szintet.

Tervezői nyilatkozatot tevő tervező: Körösztös Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fa   x: 72/511-757

Jelmagyarázat:

A légellátás számítást a gázellátás műszaki leírása tartalmazza.

 1. NA-40 Épület főelzáró, Tervezési határ
 2. G-10 Gázmérő (hőfokkor.), Perógáz T17Z G10 védőszekrényben, Kazánházi főelzáró, táblával jelölve
 3. Viessmann Vitodens 200w/45 kondenzációs kazán C 32; 42200 W; 4,47 m3/h; e=1; IPX4D
 4. Ø125/80 függőleges füstelvezető, biz., Q= 35 kW, h= 3 m
 5. Dewa VPR-160 gőzkazán, Riello GVAL 14/2 blokkégővel (70-170 kW) B23 97000 W, 10,27 m3/h; e=1
 6. Ø200 Szerelt kémény, Proschorn DWS, Inox; biz.; Q= 100 kW; h= 6 m; hhatásos = 5 m
 7. Helios HQ200/2 tip. befúvó ventilátor, légszállítás min. 200 m3/h, vízszintes légcsatornába építve
 8. 200×200–as esővédő zsalu, vízszintes légcsatornába építve
 9. Műszaki leírás szerinti figyelmeztető tábla