Irat- és nyilatkozatminták

IRAT- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

címlap

Ajánlat

 

A közbeszerzési eljárás tárgya:    

„Tejfeldolgozó üzem építése”

Az ajánlatkérő neve és címe: TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.)

Ajánlattevő neve, címe:

 

Név:  

 

Címe:            

 

 

Kelt: ……………., 2017. ………………. hónap ……. napja

 

 

 

 


Tartalomjegyzék[1]

 

 

 

Irat megnevezése Oldalszám
Címlap  
Tartalomjegyzék  
Felolvasólap  
Nyilatkozat a környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a 3. értékelési részszempont tekintetében  
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján („feltételek elfogadása”)  
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján („vállalkozás minősítése”)  
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján  
Nyilatkozat (szerződés/előszerződés) kapacitás nyújtásáról (adott esetben)  
Konzorciumi megállapodás (adott esetben)  
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat [Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint]  
Aláírási címpéldány(ok) / aláírás minta (minták)  
Árazott költségvetés / részletes ártáblázat  
Műszaki adatlapok (gyártmánylapok)  
   


Felolvasólap

 

Ajánlattevő neve:………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye):  ………………………………………………………………………………………………………..

Levelezési cím (adott esetben): ………………………………………………………………………………………..

Telefon:           ……………………………………………………………………………………………………………….

Fax:                 ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:            ……………………………………………………………………………………………………………….

Adószám:       ……………………………………………………………………………………………………………….

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek):

Sorszám Az értékelési részszempont megnevezése Az ajánlati elem
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)  
2. Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  
3. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások darabszáma (max. 10 darab)  
4. A homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője [W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)]  
5. A homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)]  
6. A homlokzati teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)]  

 

 

 

 

 

Jelen ajánlatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

Kelt: _____________, 2017. év _____________ hónap ____. nap

 

____________________________

    Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

 


Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén)

 

 1. Ajánlattevő (a közös ajánlatot tevők képviselője):

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………………………………….

Címe (székhelye):  ……………………………………………………………………………………………………….

Levelezési cím (adott esetben): ……………………………………………………………………………………..

Telefon:           ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax:                 ……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:            ……………………………………………………………………………………………………………..

Adószám:       ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Ajánlattevő (közös ajánlatot tevő):

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………………………………….

Címe (székhelye):  ……………………………………………………………………………………………………….

Levelezési cím (adott esetben): ……………………………………………………………………………………..

Telefon:           ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax:                 ……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:            ……………………………………………………………………………………………………………..

Adószám:       ……………………………………………………………………………………………………………..

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek):

 

Sorszám Az értékelési részszempont megnevezése Az ajánlati elem
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)  
2. Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  
3. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások darabszáma (max. 10 darab)  
4. A homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője [W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)]  
5. A homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)]  
6. A homlokzati teherhordó falazat hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60 W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)]  

 

 

Jelen ajánlatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során tesszük, illetve nyújtjuk be mint közös ajánlatot tevők. A közös ajánlattevők nevében az 1. pontban meghatározott személy (szervezet) jogosult eljárni, a csatolt „Konzorciumi megállapodás”-ban meghatározottak szerint.

 

Kelt: _____________, 2017. év _____________ hónap ____. napja

 

 

 

 

____________________________ ____________________________

       1. Ajánlattevő képviselője
               (cégszerű aláírás)

            2. Ajánlattevő képviselője
                    (cégszerű aláírás)

 


Nyilatkozat a környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a 3. értékelési részszempont tekintetében

 

 

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott 3. értékelési részszempont körében az alábbi környezetvédelmi szempontok (intézkedések) megtételét az alábbiak szerint vállaljuk:

 

 

Az intézkedés (a megajánlás)

Az ajánlattevői vállalás

(igen/nem)

1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik.
2. Az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja.
3. A járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (pl. kerékmosóval) megtörténik.
4. Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres nedvesítését száraz időben.
5. A felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése.
6. Vállalja, hogy nem végez kivitelezési munkát 18:00-08:00 óra között
7. A törmelékek járműre rakodásakor a rakodómunkások ügyelnek arra, hogy az anyagok rakodásakor keletkező zaj és porhatás minimális legyen.
8. A megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejezésével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának vállalása.
9. Valamennyi ingatlanra személygépjárművel történő behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (a kivitelezés alatt legfeljebb összesen 24 órai akadályoztatás megengedett)
10. Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel rendelkezik, a munkatársak, a vezetőség szervezetten, és gyorsan intézkedik az esetlegesen bekövetkező
  Összesítés: („igen” válaszok darabszáma):  

 

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt: _____________, 2017. év _____________ hónap ____. napja

 

____________________________

    Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

 

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 66. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi nyilatkozatot tesszük:

 1. Kijelentjük, hogy az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok, illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet feltételeit megismertük, és azokat kötelezőnek ismerjük el, ajánlatunkat e feltételeknek megfelelően készítettük el.
 2. Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részeként benyújtott „Felolvasólap” elnevezésű okiraton meghatározott ellenszolgáltatás fejében a szerződést megkötjük, illetőleg teljesítjük nyertességünk esetén.

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt: _____________, 2017. év _____________ hónap ____. napja

 

     ___________________________

Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)         

 

 


Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

 

Alulírott ____________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény[2] szerint vállalkozásunk:

 

 

  mikrovállalkozás ÿ  
  kisvállalkozás ÿ  
  középvállalkozás ÿ  
  nem tartozik a törvény hatálya alá (egyéb) ÿ  

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt: ______________, 2017. év _____________ hónap ___. napja

 

 

__________________________________

 

                                   Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján

 

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

 

A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében

 • kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni                       ÿ
 • nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni         ÿ

 

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

 

Sor-szám Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i), amely(ek)ben meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében sor kerül kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel módjára vonatkozó nyilatkozat
1. Név:

Cím:

 
2. Név:

Cím:

 

 

Ha sor kerül kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételére, akkor – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében meghatározott eset kivételével – az ajánlatunk részeként benyújtjuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződést/szerződést (okiratot), amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

 

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt: ________________, 2017. év ___________ hónap ___. nap

 

 

_______________________________

 

                                 Ajánlattevő képviselője
    (cégszerű aláírás)

 

Okirat kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalásról

[A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján]

 

SZERZŐDÉS/ELŐSZERZŐDÉS[3]

 

Amely létrejött egyfelől:

 

Név:
Cím:  
Képviseli:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  

 

mint a közbeszerzési eljárás ajánlattevője (a továbbiakban: Ajánlattevő), másfelől:

 

Név:
Cím:  
Képviseli:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  

 

mint a közbeszerzési eljárásban kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szervezet, az Ajánlattevő és a Kapacitást nyújtó szervezet együttesen a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételek mellett:

 

 1. Felek előzményként rögzítik, hogy az Ajánlattevő olyan közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván benyújtani, amelyben nem rendelkezik valamennyi előírt erőforrással. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) adatai:

 

Az Ajánlatkérő neve: TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlatkérő címe: 7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.
A közbeszerzési eljárás tárgya: Tejfeldolgozó üzem építése
A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

 

 1. A Kapacitást nyújtó szervezet jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, a jelen okiratban meghatározott erőforrásokat (a továbbiakban: erőforrások) az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, és az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt az Ajánlattevő részére.

 

 1. Felek a szerződésben az ellenszolgáltatást a következőképpen határozzák majd meg (a következő ellenszolgáltatásban állapodnak meg):

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 1. A Kapacitást nyújtó szervezet a következő erőforrásokat bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére az alkalmassági követelmények igazolásához (az előírt feltételek rendelkezésre állásához):

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 1. Felek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a következőket rögzítik (adott esetben):[4]

 

 • A kapacitások igénybevétele szakemberek végzettségére, képzettségére vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit), amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség van.
 • A kapacitások igénybevétele releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit), amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség van.
 • A kapacitások igénybevétele a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményre vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben meghatározott azon feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

 

 1. Amennyiben az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel az erőforrás(oka)t, abban az esetben Kapacitást nyújtó Szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

 

 1. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés nem Ajánlattevővel kerül megkötésre, abban az esetben a jelen (elő)szerződés megszűnik.

 

 

 

 

 

 1. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés az Ajánlattevővel kerül megkötésre, abban az esetben Felek vállalják, hogy a jelen előszerződés alapján megkötik azon szerződés(eke)t, amelyek az erőforrások tényleges rendelkezésre bocsátását biztosítják.

 

Kelt: _________________, 2017. év _______________ hónap _____. napja

 

 

 

 

_______________________________________ _______________________________________

Az Ajánlattevő képviselője

(cégszerű aláírás)

A Kapacitást nyújtó szervezet képviselője

(cégszerű aláírás)

 


Konzorciumi megállapodás-minta

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

 

I. Előzmények

 1. A TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő (cím: 7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §-ában meghatározott közös ajánlattételi lehetőséggel élve a 2. pontban meghatározott ajánlattevők konzorciumi megállapodást kötnek. A megállapodás célja, hogy biztosítsa a jelen pontban meghatározott közbeszerzési eljárás, illetőleg az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése során a konzorcium tagjai együttműködésének kereteit.

 

II. Értelmező rendelkezések

 1. Ezen konzorciumi megállapodás értelmében:
a. konzorcium: a Kbt. 35. §-a alapján közösen ajánlatot tevők együttműködése a közbeszerzési eljárás során, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során;
b. konzorciumi tag: a Kbt. 35. §-a alapján a közös ajánlattételben részt vevő személy (szervezet);
c. konzorcium képviselője: a konzorcium azon vezető tagja, aki, illetőleg amely a konzorciumi tagok nevében eljár, azaz a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartja az ajánlatkérővel;
d. közbeszerzési eljárás: jelen konzorciumi megállapodás 1. pontjában meghatározott ajánlatkérő által az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás.

 

III. A konzorcium tagjai

3. A közbeszerzési eljárásban a következő személyek (szervezetek) tesznek közösen ajánlatot (a konzorcium tagjai):

1. konzorciumi tag:

Név:  
Székhely:  
Képviseli:  
Adószám:  
Számlaszám:  

2. konzorciumi tag:

Név:  
Székhely:  
Képviseli:  
Adószám:  
Számlaszám:  

           

——————————- (szükség szerinti számban töltendő ki)———————————————

 

IV. A konzorcium képviselete

4. A konzorciumi tagok a következő konzorciumi tagot (Konzorcium Képviselője) hatalmazzák meg a konzorciumot alkotó gazdasági szereplők képviseletére:

Név:  
Székhely:  
Képviseli:  
Adószám:  
Számlaszám:  

 

5. A meghatalmazás értelmében a Konzorcium Képviselője tartja a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során a kapcsolatot az Ajánlatkérővel. A Konzorcium Képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő által megküldött értesítéseket (iratokat, tájékoztatásokat stb.) megküldi a további konzorciumi tag(ok) részére.

6. A meghatalmazás kiterjed a felolvasólap aláírására (az ajánlat benyújtására, tárgyalás esetén az ajánlat módosítására, illetőleg fenntartására, valamint adott esetben a visszavonásra), nem terjed ki azonban egyéb jognyilatkozatok megtételére, illetőleg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötésére (módosítására, megszüntetésére, illetőleg bármely más jognyilatkozat megtételére), továbbá tagok a számláikat önállóan állítják az ajánlatkérőként szerződő fél részére.

7. A Konzorcium Képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárást, illetőleg az annak eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését érintő kérdésekben folyamatosan egyeztet a többi konzorciumi taggal, minden lényeges kérdést illetően pontos tájékoztatást ad.

 

V. A szerződés teljesítésének megosztása

8. A Konzorciumi Tagok a következőképpen osztják meg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését:

1. Konzorciumi Tag neve:
Részek, amelyek teljesítését végzi:

 

 

Százalékos arány:

 

2. Konzorciumi Tag neve:
Részek, amelyek teljesítését végzi:

 

 

Százalékos arány:

 

——————————- (szükség szerinti számban töltendő ki)———————————————

 

9. A fenti megállapodás nem érinti az egyetemleges felelősség kérdését, ennek megfelelően a szolgáltatás teljesítésével valamennyi Konzorciumi Tag egyetemlegesen tartozik az ajánlatkérőként szerződő fél felé.

 

VI. A konzorciumi megállapodás időbeli hatálya

10. Jelen konzorciumi megállapodást a konzorciumi tagok határozott időre kötik.

11. Amennyiben nyertes ajánlattevőként a közbeszerzési eljárásban nem a Konzorcium kerül kihirdetésre, abban az esetben a közbeszerzési eljárás lezárásával a konzorciumi megállapodás hatályát veszíti.

12. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés a Konzorcium tagjaival kerül megkötésre, abban az esetben a konzorciumi megállapodás a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítésével megszűnik.

VII. Egyéb rendelkezések

13. A konzorciumi tagok vállalják, hogy az ajánlat összeállításában közreműködnek, a vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb, az ajánlat összeállításához szükséges dokumentumokat a Konzorcium Képviselőjének felhívására rendelkezésre bocsátják.

14. A konzorciumi tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során együttműködnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a közbeszerzési eljárásban tett vállalásoknak megfelelően.

15. A konzorciumi tagok vállalják, hogy nyertességük esetén jelen megállapodás tartalmi elemein és a konzorciumi tagok személyén nem változtatnak.

16. Jelen konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtásra kerül.

 

Kelt: ___________, 2017. év _____________ hónap ____. napja

 

______________________ ______________________  
1. tag 2. tag  

 

 


Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése [114. § (2) bekezdése] alapján

 

 

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 67. § (1) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra – az alábbi nyilatkozatokat teszem:

A) Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában

Kijelentem, hogy nem tartozunk az eljárásban előírt egyik kizáró ok hatálya alá sem. Kijelentem továbbá, hogy az alvállalkozó(k), valamint – amennyiben sor kerül alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet bevonására – az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) sem tartozik (tartoznak) az eljárásban előírt kizáró okok egyikének hatálya alá sem.

B) Nyilatkozat az alkalmassági követelmények vonatkozásában

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, illetőleg az alkalmassági követelmények teljesítéséhez szükséges kapacitásokkal rendelkezünk.

C) Adatok a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerint kizáró okhoz kapcsolódóan

A Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint igazolom (közlöm) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását, figyelemmel a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára (illetve adott esetben a 10. § g) pont gb) alpontjára), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: a Pmt.) 3. § ra)-rd) pontjában meghatározott értelmező rendelkezésekre:

 

Kijelentem, hogy olyan társaságnak minősül szervezetünk, amelyet:

 • nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
 • jegyeznek szabályozott tőzsdén

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről (adott esetben)[5]

Kijelentem, hogy:

‒        a Pmt. 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal rendelkezik szervezetünk, és ezeket be is mutatjuk a lejjebb rögzítettek szerint.

VAGY

 
‒        Nem rendelkezik szervezetünk a Pmt. 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal.

 

Az alábbiak szerint bemutatjuk a Pmt. 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja által definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét:

 

A tényleges tulajdonos neve A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye
   
   
   
   

 

*  *  *

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt: ______________, 2017. év _____________ hónap ____. napján

 

 

 

 

_________________________________

 

                                   Ajánlattevő képviselője
    (cégszerű aláírás)


Nyilatkozat felelős fordításhoz kapcsolódóan [Kbt. 47. § (2) bek.]

 

 

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 47. § (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy az ajánlat részeként benyújtott nem magyar nyelvű okiratokról általunk készített fordítás(ok) tartalmáért felelősséget vállalunk, az általunk készített fordítás(ok)ban rögzítettek a nem magyar nyelvű dokumentum(ok) tartalmával mindenben megegyeznek.

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.) Ajánlatkérő által a „Tejfeldolgozó üzem építése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom be.

 

Kelt: ______________, 2017. év _____________ hónap ____. napján

 

    _______________________________

                                  Ajánlattevő képviselője
    (cégszerű aláírás)

 

[1] A tartalomjegyzék a csatolandó iratoknak megfelelően szerkesztendő meg, illetve töltendő ki (a sorok tetszőlegesen módosíthatóak, törölhetőek, illetve kiegészíthetőek).

[2] 2004. évi XXXIV. törvény

[3] A nem megfelelő kifejezés törlendő.

[4] A megfelelő esetek tüntetendőek fel (illetve törölendőek).

[5] Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén.