Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN A KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN

 

 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (van) a honlap címe:

 

Ajánlatkérő neve:          TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő címe:          7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.

Telefonszám:                 +36 204664491

Telefaxszám:                  —

E-mail:                            info@tstej.hu

Honlap:                          www.tstejkft.hu

Címzett:                          Mányokiné Tabajdi Zsuzsanna

 

 1. b) A   közbeszerzési   eljárás   fajtája   (tárgyalásos   és   gyorsított   eljárás   esetén   annak

indokolása)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás  nélküli  közbeszerzési  eljárás  (a  nyílt  eljárás  szabályainak  megfelelő alkalmazásával).

 1. c) A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége

Az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt térítésmentesen rendelkezésre bocsátja (az ajánlattételi felhívással együtt az Ajánlatkérő megküldi).

 1. d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Tárgy: Tejfeldolgozó üzem építése.

Mennyiség:

‒    A   feldolgozó   üzem   egy   földszintes   kialakítású   acélvázas   szerkezetet   kap, amelynek mind külső-, mind belső határoló szerkezetei szendvicspanelből készülnek. A szendvicspanel (10 cm, illetve 15 cm vastag) jó hőszigetelésének köszönhetően lehetővé teszi az épületben az optimális hőmérséklet megtartását a különböző funkciójú helyiségekben, illetve a sík és mosható felülete lehetővé teszi a higiénia által előírt követelmények betartását. Alapterülete: 529,54,55 m2, a burkolt járda pedig 94,30 m2.

‒    Az alap méretei: 150 x 150 x 150 cm, a pontalapok méretezett sávalapozás köti össze. Az épület acélvázának terheit a pontalapok viselik.

‒    A   feldolgozóüzemhez   kapcsolódva   falazott   szerkezetű   szociális   blokk   és irodaépület épül.  A falazott szerkezet 30 cm vastag Porotherm N+F (vagy azzal egyenértékű) falazóelemből készül. Hagyományos fa fedélszék készül, hőszigetelt szendvicspanel fedéssel. A homlokzati falak 10 cm vastagságú hőszigetelést kapnak és dryvit rendszerű vakolatot és színvakolatot kap. Épület nettó alapterülete: 127,31m2.

‒    Az OTÉK 4-es számú melléklete és 11-es és 12-es pontja alapján összesen 4 db parkoló kerül kialakításra.

‒    Világítás: raktár, tároló: 200 lux, közlekedő: 200 lux, mosdó, öltöző, előtér: 200 lux, üzem: 500 lux. Tervezett beépített teljesítmény: 110,72 kW / 3×160 A.

‒    A Viessmann Vitodens 200-w/60 60 kW (vagy azzal egyenértékű) kondenzációs gázkazán frisslevegő ellátását és égéstermék elvezetését az alábbi módon biztosítjuk: átm. 125/80 függőleges füstelvezető kerül kiépítésre, Q= 60 kW. A gázkazánról padlóban vezetett technológiával kialakított, termosztatikus szelepes radiátoros fűtés létesül.

‒    Az épület vízellátása a közműhálózathoz kapcsolódik, vízóra aknába telepített főmérőn keresztül. A vízhálózat anyaga épületen belül cosmoPex cső (vagy azzal egyenértékű), kívül PE cső (vagy azzal egyenértékű).

‒    A  tervezett  raktár  épület  egyhajós  acél  pillérvázas  kialakítású,  amely  normál építési, és talajmechanikai viszonyok közötti létesítmény. Elsődleges függőleges teherviselő elemei IPE/HEA EURONORM (vagy azzal egyenértékű) tömör acélszelvényből kerülnek kialakításra, a keretállások elsődleges vízszintes rácsos tartói  pedig  a  felső  öv  rudakat  illetően  100.100.6,  az  alsó  övrudakat  illetően szintén 100.100.6, a rács rudakat illetően pedig 90.90.4 zártszelvény idomokból készülnek. Másodlagos teherviselő elemei űhidegen hajlított LINDAB „Z” 200.2 (vagy azzal egyenértékű) szelvényekből készülnek.

‒    Az épület becsült villamos  teljesítményigényének  kiszolgálásának  céljából egy 39,75 kVA-es háztartási méretű kiserőmű (HMKE) elhelyezése. Az napenergiával termelt 39,75 kWp teljesítményt 159 darab, egyenként 250 Wp teljesítményű polikristályos szerkezetű napelem fogja biztosítani. A kiválasztott napelem (amellyel egyenértékű megajánlást az Ajánlatkérő elfogadja) a legkorszerűbb, legmodernebb technológiával készül, hatásfoka a katalógus szerint 15,4%.

A  részletes  követelményeket,  illetve  a  szerződéses  feltételeket  (a  szerződéstervezetet)  a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Hivatkozás   Közös   Közbeszerzési   Szójegyzékre   (CPV):   45210000-2;   45213200-5;   45213150-9;

45223210-1; 45223300-9; 45321000-3; 45330000-9; 45331000-6; 45331110-0.

 1.  e) A szerződés meghatározása

Kivitelezési szerződés tejfeldolgozó üzem építésére.

 1. f) Sor kerül-e keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására

Nem  kerül  sor  sem  keretmegállapodás  kötésére,  sem  dinamikus  beszerzési  rendszer alkalmazására, sem pedig elektronikus árlejtés alkalmazására.

 1. g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2018/07/31.

 1. h) A teljesítés helye

7756 Borjád, Borjád külterület 066/5.

 1. i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei (vonatkozó jogszabályokra hivatkozás)
 2. Előleg. A szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja az Ajánlatkérőként szerződő fél [Kbt. 135. § (7) bekezdés]. Az előleg kifizetése az Épköz. 30. § (1) bekezdése alapján történik.
 3. A részszámlázás lehetősége. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alábbiak szerint jogosult részszámla benyújtására [az Épköz. 32. § (1) bekezdés szerint]:

‒    Az  első  részszámla  kibocsátására  sor  kerülhet  az  általános  forgalmi  adó  nélkül számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,

‒    a második részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,

‒    a harmadik részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.‒    Az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről szóló végszámlát a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az építési beruházás befejezését – azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást – követően nyújthatja be.

A harmadik részszámla és a végszámla összevont módon is kiállítható az építési beruházás befejezését – azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást – követően. Az esetlegesen igényelt előleg összegének első fele az első részszámla összegéből, a második fele a második részszámla összegébe beszámításra kerül.

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítése. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik utófinanszírozással. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott számla (számlák) fizetési határideje: 30 nap. A fizetési határidő kezdő időpontja: az igazolt összegű, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek kézhezvétele. Az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik,  átutalással.  Az  ellenszolgáltatás  teljesítésére  a  következő további jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerül sor:

‒    a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bekezdése,  építési  beruházás  esetében  a  Kbt.  135.  §  (2) bekezdése,  valamint  építési  beruházás  esetében,  amennyiben  a  nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, abban az esetben – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel az Épköz. 32/A. §;

‒    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a;

‒    a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

‒    az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;

‒    Épköz. 31. §;

 1. A projekt (a támogatás) adatai. A közbeszerzés támogatásból valósul meg, a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet a megkötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre áll [a  közbeszerzési eljárás  nem a  Kbt.  53.  §  (6)  bekezdése  alapján  került megindításra]. A projekt adatai: VP-3-4.2.1-15 Tejüzem építése a TS-TEJ Kft.-nél, azonosítószám: 1766832166.
 2. A tartalékkeretre vonatkozó előírások. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben nem kerül kikötésre tartalékkeret (a szerződésben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által megajánlott ár alapján rögzített ellenszolgáltatás a szerződés végösszege).

j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot, az alternatív ajánlattétel (a változatok benyújtásának) lehetősége kizárt.

 1. k) A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása

A közbeszerzési eljárásban nem biztosított a részajánlattétel lehetősége, a részajánlattétel lehetősége kizárt.

A   részajánlattétel   kizárásának  indokai:   a   közbeszerzési   eljárás   eredményeként   létrejövő szerződés tárgyát egyetlen összefüggő építési beruházás képezi, a munkafolyamatok egymásra épülnek, több kivitelező párhuzamos munkavégzése nem lenne megvalósítható (a munkavégzés  összehangolásának–összehangolhatóságának  hiánya  veszélyeztetné  a szerződés előírás- és szerződésszerű teljesítését).

 1. l) Az ajánlatok értékelési szempontjai

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont

[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont], az alábbi részszempontok és súlyszámok szerint:

Sorszám Az értékelési részszempont megnevezése Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 70
 

 

2.

Az  építési  beruházás  valamennyi  elemére kiterjedő jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  

 

10

 

3.

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a

vállalások darabszáma (max. 10 darab)

 

10

 

4.

A homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője

[W/(mK)-ban meghatározva, max. 0,040 W/(mK), min. 0,031 W/(mK)]
 

10

 

5.

A homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője

[W/(m2K)-ban meghatározva, max. 1,10 W/(m2K), min. 0,70 W/(m2K)]
 

10

 

6.

A  homlokzati  teherhordó  falazat  hőátbocsátási

tényezője [W/(m2K)-ban meghatározva, max. 0,60

W/(m2K), min. 0,27 W/(m2K)]

 

10

 

Az ellenszolgáltatás mértéke: az ellenszolgáltatást egyösszegű ajánlati árként kell meghatározni

általános   forgalmi   adó   nélkül   számítva,   HUF-ban   (a   megajánlott   ellenszolgáltatás

tartalmazza a szerződés előírás- és szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét).

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa résszempontonként 0-10 pontig terjed. (A legjobb tartalmi elem értéke 10 pont.)

Az a módszer (módszerek), amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az értékelési módszer a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutatójának 1. számú melléklete (a továbbiakban: Melléklet) szerint az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

– Az 1., a 4., 5. és 6. értékelési részszempont tekintetében a Melléklet A/1/b/ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő.

– A 2. értékelési részszempontok tekintetében a Melléklet A/1/b/bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő.

– A 3. értékelési részszempont esetében a Melléklet B.1. pontja szerinti pontozás módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő első lépésként: az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, 10 lehetséges környezetvédelmi intézkedést tartalmazó nyilatkozatot („Nyilatkozat a környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a 3. értékelési részszempont tekintetében”) kitöltve oly módon, hogy az ajánlattevő nyilatkozik minden egyes intézkedéshez kapcsolódóan, hogy annak teljesítését vállalja-e vagy sem, „igen” vagy „nem” válasz feltüntetésével. Amennyiben valamely elemről (intézkedésről) az ajánlattevő kifejezetten nem nyilatkozik, vagy az „igen”- től eltérő tartalmú/megszövegezésű választ ad, az Ajánlatkérő azt is „nem” válaszként értékeli. Az „igen”  válaszok értéke  (válaszonként): 5  pont,  a „nem” (vagy  az  „igen”-től eltérő, vagy a hiányzó válaszok) értéke 0 pont. Az Ajánlatkérő által megadott intézkedések köre nem bővíthető, illetve a tartalmuk nem módosítható; módosított, illetve új (további) intézkedésre pont nem adható (ezek értéke 0 pont). Második lépésként az „igen” válaszok alapján kiosztott pontok összege tekintetében alkalmazza a Melléklet A/1/b/bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) az Ajánlatkérő.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti előírások. Az ajánlatkérő az értékelési szempontrendszer körében egyes részszempontoknál nevesített minimális, illetve maximális értékeket a vállalások tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Ennek megfelelően az egyenes arányosítással értékelendő részszempontok esetében a minimális értéknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, a maximális értéknél még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési  ponthatár  felső  határával  azonos számú pontot  ad az Ajánlatkérő. A fordított arányosítással értékelendő részszempontok esetében a maximális értéknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, a minimális értéknél még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az Ajánlatkérő.

A nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó előírások. A feljebb meghatározott leírás szerint, az egyes részszempontokhoz kapcsolódóan megállapított pontszámok a megadott súlyszámokkal felszorzásra kerülnek, és az így kapott értékek összeadásra kerülnek. Az eljárás nyertese  az az ajánlattevő, aki ezen összesített pontszám alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes [Kbt. 77. § (4) bekezdés]. Az értékelési pontszám, valamint ennek alapján az értékelési pontszám és a súlyszám szorzata kettő tizedes jegy pontosságig kerül meghatározásra kerekítés nélkül törtszám keletkezése esetén. Amennyiben több ajánlattevő között pontegyenlőség alakulna ki, abban az esetben további tizedesjegyek is meghatározhatóak szükség szerint (ugyancsak kerekítés nélkül).

 1. m) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok

Az Ajánlatkérő által előírt (alkalmazott) kizáró okok:

 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll.
 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, illetőleg amely a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll.

Igazolási mód, illetőleg nyilatkozattételi kötelezettség:

 1. Az eljárásban előírt kizáró okok vonatkozásában – a kizáró okok fenn nem állásáról – az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján.
 2. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 67. § (4) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés].
 3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §  i)  pont  ib)  alpontja,  illetve  a  10.  §  g)  pont  gb)  alpontja  szerinti  igazolás csatolandó.
 4. Az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi [Kbt. 114. § (2) bekezdés].
 5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
 6. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás megküldésének napja.

Az öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint lehetőség van a gazdasági szereplő vonatkozásában fennálló meghatározott kizáró okok tekintetében az öntisztázásra.

n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok

 1. N) GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG

A közbeszerzési eljárásban – a Kbt. 115. § (1) bekezdés 2. mondata alapján – nem kerül sorgazdasági  és  pénzügyi  alkalmassági  követelmény  előírására  (a  gazdasági  és  pénzügyi alkalmasság körében az ajánlattevőknek nem kell iratokat benyújtaniuk).

 1. N) MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

A közbeszerzési eljárásban – a Kbt. 115. § (1) bekezdés 2. mondata alapján – nem kerül sor műszaki és szakmai alkalmassági követelmény előírására (a műszaki és szakmai alkalmasság körében az ajánlattevőknek nem kell iratokat benyújtaniuk).

 1. N) SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ALKALMASSÁG

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

 1. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete   szerinti   hasonló   nyilvántartásba,   valamint   nem   teljesíti   az   említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont].
 2. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) bekezdésének megfelelően az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében [Étv. 39. § (7) bekezdés]. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, vagy ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország azon nyilvántartásában, illetve   nem   rendelkezik   ezen   országban   előírt   azon   engedéllyel (jogosítvánnyal, szervezeti, illetve kamarai tagsággal), amely a vállalkozói kivitelezői tevékenység folytatásához szükséges. Ebben az esetben az Étv. 39. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség legkésőbb a szerződés megkötéséig teljesítendő (e kötelezettség teljesítése és a teljesítés igazolása hiányában a szerződés nem köthető meg, továbbá ezen kötelezettségek bármelyikének elmulasztása a szerződés megkötésétől való visszalépésnek tekintendő).

*  *  *

Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

 1. Az előírt  követelmény  tekintetében  Magyarországon  letelepedett  gazdasági  szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés]. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
 2. Az Étv.  szerinti,  építőipari  kivitelezési  tevékenységet  végzők  névjegyzékében  való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az Étv. 39. § (7) bekezdése szerinti szervezet által vezetett ingyenes elektronikus adatbázisban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén – kivéve, ha szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők  névjegyzékében,  illetve  az  ingyenes  elektronikus  adatbázisban  –  a  letelepedése szerinti ország nyilvántartásai szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

*  *  *

Az előírt igazolásokat az ajánlat részeként nem szükséges benyújtani, kizárólag a Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői felhívás alapján kell azokat benyújtani a megjelölt határidőn belül kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek. Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint csatolandó.

 1. o) Az ajánlattételi határidő 2017/12/22, 10:00 óra.
 2. p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlat benyújtásának címe (helye): az Ajánlatkérő székhelye, 7756 Borjád, Külterület 066/2 hrsz.

Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot egy eredeti, nyomtatott példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint. Az ajánlatkérő előírja egy elektronikus másolati példány benyújtását is. A másolati példányt szkennelt pdf- formátumban   elektronikus   adathordozón   (pl.   CD-n   vagy   DVD-n)   kell   benyújtani   a nyomtatott példány mellett. Eltérés esetén az eredeti, nyomtatott ajánlati példány tartalma az irányadó. Elektronikus úton nincs lehetőség az ajánlat benyújtására.

 1. q) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat

Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven ajánlat nem nyújtható be. A nem magyar nyelvű dokumentumhoz fordítást kell csatolni. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Amennyiben az ajánlat tartalmaz nem magyar nyelvű dokumentumot és ahhoz kapcsolódó ajánlattevői fordítást, abban az esetben az ajánlat részeként nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek, hogy a fordítások  tartalmáért  (a  tartalom  megfelelőségéért)  felelősséget  vállal.  A  nem  magyar nyelvű dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlat részeként. Nem szükséges a nem magyar nyelvű  dokumentumok  benyújtása,  valamint  külön  ajánlattevői  felelősségvállalási nyilatkozat csatolása olyan dokumentumokhoz kapcsolódóan, amelyek a szakfordításról és tolmácsolásról   szóló   24/1986.   (VI.   26.)   MT   rendelet   szerinti   hiteles   magyar   nyelvű fordításnak, illetőleg fordítás-hitelesítésnek minősülnek (és e minőségük megállapítható).

 1. r) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye

Az ajánlatok felbontásának helye: az Ajánlatkérő székhelye, 7756 Borjád, Külterület 066/2 hrsz.; főépület, I. emelet, tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017/12/22, 10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. [Kbt. 68. § (3) bekezdés].

 1. s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az  ajánlati  kötöttség időtartama:  60 nap  a Kbt.  81. § (11) bekezdése  szerint [az ajánlati kötöttség a Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti esetben, az ott meghatározott módon meghosszabbodik].

 1. t) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre a közbeszerzési eljárásban.

 1. u) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

A szerződés teljesítésére a következő jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

‒    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);

‒    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

‒    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

(Étv.);

‒    az     építőipari     kivitelezési     tevékenységről     szóló     191/2009.     (IX.     15.) Kormányrendelet (Épkiv.);

‒    az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Épköz.).

 1. v) A tárgyalásra vonatkozó információk

A közbeszerzési eljárásban nem kerül sor tárgyalás tartására (a közbeszerzés eljárás tárgyalás nélküli).

 1. w) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok

A közbeszerzés Európai Unióból (az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból) származó forrásból támogatott. A projekt (program) alapvető adatai: VP-3-4.2.1-15 Tejüzem építése a TS-TEJ Kft.-nél, azonosítószám: 1766832166.

A   támogatási   szerződés   létrejött,   a   közbeszerzési   eljárás  eredményeképpen   létrejövő szerződés finanszírozási alapját képező támogatás rendelkezésre áll.

 1. x) Egyéb információk
 1. A közbeszerzési eljárást lebonyolító és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai

A    közbeszerzési    eljárás    lebonyolítására    –    megbízási    szerződés    és    ezen    alapuló meghatalmazás alapján – az alábbi szervezet jogosult:

Név:                          Scriptnum Kft.

Székhely (iroda):     7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1. Képviseli:                 Dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető Telefon/telefax:        +36 72 210 819

Mobiltelefon:           +36 20 9362 908

E-mail:                      scriptnum@yahoo.com

Honlap:                     www.scriptnum.hu

A bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai [a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet

 1. § (7) bekezdése szerinti adatok]:

Név:                          Dr. Pfeffer Zsolt

Lajstromszám:         00358

Levelezési cím:        7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1. E-mail:                      scriptnum@yahoo.com

 1. Az ajánlatok példányszáma és a követelmények

Az ajánlatot egy eredeti nyomtatott (papíralapú) példányban kell benyújtani, továbbá teljes terjedelemben  (szkennelt  pdf-formátumban)  elektronikus  adathordozón  (pl.  CD-n  vagy DVD-n). Eltérés esetén az eredeti, nyomtatott ajánlati példány tartalma az irányadó. A részletes tartalmi és formai követelményeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amelyeket a felhívással egyidejűleg küld meg az ajánlatkérő az ajánlattevők részére.

 1. Nyilatkozat az alvállalkozókhoz, illetőleg a kapacitást nyújtó szervezetekhez kapcsolódóan

Az ajánlatban nem kell megjelölni az alvállalkozó(k) által teljesítendő rész(eke)t, valamint nem kell megjelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t. Az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást nyújtó szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. A Kbt. 65. § (7) bekezdése esetében a nemleges nyilatkozat is csatolandó. Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 138. § (3) bekezdés 2. mondatában foglalt kötelezettség teljesítendő (legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában).

 1. Jogszabályok

A  jelen  felhívásban  nem  szabályozott  kérdésekben  különösen  a  közbeszerzésekről  szóló 2005 évi CXLIII. törvény (e felhívásban röviden: Kbt.), valamint a felhatalmazása (198. §) alapján kiadott jogszabályok, különösen pedig az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (e felhívásban röviden: Épköz.) előírásai az irányadóak.

 1. A felelősségbiztosításra vonatkozó követelmények

Az Épköz. 26. §-ának megfelelően a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: a felelősségbiztosítás legalább évi 150 millió forint, és káreseményenként legalább 75 millió forint összeghatárig fedezetet biztosít; a felelősségbiztosítás terjedelme: a biztosításnak ki kell terjednie az építési beruházás helyszínén, illetve az építési beruházásra tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek vagy a másoknak (harmadik személyeknek) okozott károkra.

A  megfelelő  felelősségbiztosítás  fennállását  igazoló  okiratot  be  kell  mutatni  a  szerződés megkötését megelőzően az Ajánlatkérőnek. A megfelelő felelősségbiztosítási szerződés rendelkezésre állása, valamint ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele; a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, amennyiben e követelményeket nem teljesíti.

 1. Minősített ajánlattevőkhöz kapcsolódó tájékoztatás

Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: n) 3.

 1. Hiánypótláshoz kapcsolódó rendelkezések

Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján a következő tájékoztatást fogalmazza meg: ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von  be  az  eljárásba,  és  e  gazdasági  szereplőre  tekintettel  lenne  szükséges  az  újabb hiánypótlás   elrendelésére,   Ajánlatkérő   e   hiánypótlás   lehetőségét   nem   korlátozza   (az általános szabályok szerint rendel el ezen újonnan bevont gazdasági szereplőre tekintettel felmerült hiány vonatkozásában hiánypótlást).

 1. A gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői előírás

A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy tekintetében az ajánlatkérő a következő előírást fogalmazza meg: nem követelmény, illetőleg gazdasági társaság (jogi személy) létrehozásának lehetőségét az Ajánlatkérő kizárja.

 1. Árfolyamok számítása

Az árbevételre vonatkozó alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Beszámolói évek tekintetében   az   üzleti   év   utolsó   napján,   referenciák   tekintetében   pedig   a   teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Egyéb esetekben a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.

10. Árazott költségvetés csatolása

Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes körűen kitöltve (beárazva). 

11. A helyszíni bejárásra (konzultációra) vonatkozó adatok (előírások)

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) nem szervez.

12. A feltételes közbeszerzésre vonatkozó információk

A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra (azaz nem feltételes közbeszerzést.

13. A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazása

Az Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek kerülnek előírásra azzal, hogy a részletes feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza: jótállás (e körben értékelési részszempont is meghatározásra került); késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér.

15. A Kbt. 75. § (6) bekezdése szerinti előírás

Az Ajánlatkérő  a  Kbt. 75.  §  (6)  bekezdése  alapján  tájékoztatja  az  ajánlattevőket, hogy  a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a közbeszerzési eljárás eredménytelensége körében.

16.A Kbt. 76. § (13) bekezdése szerinti előírás

Az ajánlattevőknek a 4-6. értékelési részszempontok körében tett megajánlásokhoz kapcsolódóan,  a  megajánlott  termékekre  vonatkozó,  gyártótól  (forgalmazótól)  származó azon gyártmánylapokat is be kell nyújtaniuk az ajánlatuk részeként, amelyekből megállapítható a megajánlott termékek megajánlott minőségi mutatója, kivéve, ha az Ajánlatkérő meg tud meggyőződni a rendelkezésre álló, illetve számára elérhető (nyilvános) adatokból a megajánlás megfelelőségéről.

17. A fenntartott közbeszerzésre vonatkozó előírások

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.

 1. y) Az ajánlattételi felhívás feladásának (megküldésének) napja: 2017/12/11